Utbildningar med barn i fokus

Barn- och utbildningsförvaltningen håller i flera utbildningar som fokuserar på relationer och på hur vi vuxna kan bli bättre på att förstå och stötta barn att uppnå god självkänsla, mod, självförtroende och ansvarskänsla. Utbildningarna har stora likheter men riktar sig till olika målgrupper – barn, föräldrar och skolpersonal.

Utbildningssatsningarna är led i arbetet att få fler barn och unga att må bra och fullfölja sina utbildningar på grundskolan och gymnasiet. Genom vårt bemötande kan vi vuxna göra skillnad för barns och ungdomars utveckling och med denna möjlighet kommer ett stort ansvar.

Många kursdeltagare berättar att de snabbt märkt skillnad när de testat olika idéer som diskuterats på kurserna och att de generellt fått en bättre kontakt med sina föräldrar eller sina barn/elever och med varandra. Dessutom säger de att de har haft nytta av kurserna i många andra sammanhang där de möter människor.

Barngruppen Blåvinge

Barngruppen Blåvinge är ett stöd- och utbildningsprogram för barn i åldrarna 8-12 år som lever eller har levt i en familj där en eller flera vuxna mår dåligt och är ledsna eller arga, har någon form av psykisk sjukdom, dricker mycket alkohol eller använder andra former av droger. Det kan också handla om barn vars föräldrar går igenom en konfliktfylld skilsmässa.

29378938575_5c648203cc_z

Annica Lindh och Petra Nurminen leder barngruppen Blåvinge i Simrishamn.

Barngruppen träffas normalt 20 gånger fördelat på en gång i veckan. Syftet med Blåvinge-grupperna är att barn som har det jobbigt ska få hjälp att må bättre, lära sig mer om sig själva, träffa andra barn som varit med om liknande saker, få möjlighet att uttrycka sina känslor i förhållande till det som sker i det dagliga livet, känna att det är ok att prata om svåra saker och ställa känsliga frågor, ha roligt, lära sig att göra saker som är bra för dem själva, få veta mer om kriser och om känslomässiga sjukdomar och avlastas från ansvar och skuld. För intresseanmälan och/eller frågor kontakta Petra Nurminen, tfn 0709-81 90 49, eller Annica Lindh, tfn 1414-81 94 84.

Aktivt föräldraskap

Kursen Aktivt föräldraskap startas varje termin på olika platser i kommunen. Kursen inklusive kurslitteraturen är gratis och erbjuds vårdnadshavare till barn i åldern 2–18 år. Kursdeltagarna träffas 6 ggr á 3 timmar för att se filmer, läsa och diskutera hur man kan stärka sina barn och stötta deras utveckling och hur man kan utvecklas i sin föräldraroll. Just nu har vi 5 grupper pågående och vi hoppas kunna starta en till grupp under mitten av våren. Intresserade föräldrar är välkomna att anmäla sig till kurserna genom att kontakta Niclas Björnén via e-post niclas.bjornen@simrishamn.se  eller telefon 0709-81 95 11.

16957644290_c6f8180aae_z

Barn i föräldrars fokus

Kursen Barn i Föräldrars Fokus handlar framför allt om hur barn påverkas av att deras föräldrar separerar. Tyngdpunkten ligger på hur vi som vuxna kan underlätta för våra barn. Kursen syftar även till att ge föräldrar stöd och hopp. Det är inget krav att båda föräldrarna deltar i kursen för att man ska kunna vara med. Intresserade vårdnadshavare kan anmäla sig till Niclas Björnén (niclas.bjornen@simrishamn.se) eller Sara Ytell  (sara.ytell@simrishamn.se).

16957306038_a67e31f9a0_z

Sara Ytell och Niclas Björnén leder kurser i Barn i föräldrars fokus.

Aktivt ledarskap i skolan

Många av dem som arbetar med våra barn och unga i kommunens skolor går eller har gått en utbildning som heter Aktivt ledarskap i skolan. Kursen handlar om olika ledarstilar, självkänslans betydelse för hur mycket en elev orkar och klarar engagera sig i sina studier och hur man som skolpersonal kan stödja elevers lärande genom att skapa god kontakt och goda relationer.

31342710795_20bb512694_z

Niclas Björnén leder här Korsavads elevhälsa i Aktivt ledarskap i skolan.

 

—*** —

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

 

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om barngruppen Blåvinge:

Här kan du läsa mer om kursen Aktivt föräldraskap:

Här kan du läsa mer om kursen Barn i föräldrars fokus

Här kan du läsa mer om Aktivt ledarskap i skolan:

Annonser

Aktivt ledarskap i skolan

Simrishamns kommun och Barn- och utbildningsförvaltningen gör sedan några år tillbaka en storsatsning på utbildningarna Aktivt Ledarskap i Skolan och Aktivt Föräldraskap. Utbildningarna är mycket lika men riktar sig till olika målgrupper – skolpersonal respektive föräldrar. När det är möjligt pågår därför kurserna parallellt så att skolpersonal och intresserade föräldrar ska få samma modeller och verktyg samtidigt.

Utbildningarna ”Aktivt ledarskap i skolan” och ”Aktivt föräldraskap” bygger på samma grundtanke: För att elever ska må bra och vara mottagliga för lärande behöver de en stabil självkänsla som grund att stå på och en balans mellan de olika personliga egenskaperna: självförtroende, mod, ansvarstagande och samarbetsförmåga.

Aktivt föräldraskap i hemmen

Varje år väljer ca 60-70 föräldrar i kommunen att gå kurs i Aktivt föräldraskap. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför utbildat sju nya gruppledare i denna kurs. Du kan läsa mer om Aktivt föräldraskap i inlägget ”Kurser för föräldrar som vill samarbeta med sina barn.”

Aktivt ledarskap i skolan

Satsningen på kursen Aktivt ledarskap i skolan började med att skolledarna i Simrishamns kommun gick utbildningen hösten 2013. 2014/15 gick alla lärare på Österlengymnasiet. 2015/16 gick all pedagogisk personal (lärare och assistenter) på särskolan. Nu, 2016/17, går all personal på Korsavad, det vill säga ungefär 70 anställda – pedagoger och assistenter, rektorer, administratörer, skolvärdinna, skolsköterska, vaktmästare och studie- och yrkesvägledare med mera.

 

aktivt-ledarskap-i-skolan-med-niclas-bjornen-3

Niclas Björnén träffar här elevhälsan på Korsavad för att bland annat diskutera olika sätt att bemöta elevers behov av kontakt, makt, beskydd och möjlighet att ibland få vara ifred: ”Som aktiva ledare vill vi hjälpa eleverna att välja positiva handlingsmönster för att uppnå sina mål. Om eleven till exempel har behov av att känna att han eller hon har makt och kontroll över sitt liv, så kan vi försöka ge honom eller henne fler valmöjligheter,mer  ansvar och tillfällen att känna sig mer självständig.”

 

De vuxna ansvarar för att skapa goda relationer

Kursen Aktivt ledarskap i skolan handlar framför allt om olika ledarstilar, självkänslans betydelse för hur mycket en elev orkar och klarar engagera sig i sina studier och hur man som personal kan stödja elevers lärande genom att skapa god kontakt och goda relationer.

 

Genom utbildningen blir de som arbetar med barn och unga i skolan mer medvetna om sin ledarroll och relationernas betydelse. Detta är viktigt för skolans måluppfyllelse. Goda relationer är nämligen en förutsättning för att barn och unga ska hitta sin inre drivkraft och nyfikenhet och ha tillräckligt med självförtroende och mod att vilja och våga utvecklas.


aktivt-ledarskap-i-skolan-med-niclas-bjornen-9
Utbildningen består i att de som arbetar med barn och unga läser och diskuterar boken Frigör barnets potential och din egen av Agnetha Stagling Birgersson och bilder och arbetsuppgifter i studiehandboken Aktivt ledarskap i Skola/förskola. Tillsammans reflekterar kursdeltagarna över sin ledarroll och hur de aktivt kan möta olika situationer som uppstår på skolan.

I dagsläget leder Niclas Björnén alla ALIS-utbildningarna. Under vårterminen kommer antalet utbildade gruppledare att öka och ALIS kommer att därefter att ledas av Niclas tillsammans med Sara Ytell, Joakim Cronvall och Stefan Soomro.

De vuxna ska skapa goda förutsättningar

En av grundtankarna i Aktivt ledarskap i skolan är att människor (såväl barn som vuxna) vill samarbeta. Om ett samarbete inte fungerar ska skolans personal försöka ta reda på varför och hur man tillsammans ska kunna undanröja hindren.

En viktig utmaning och central fråga i kursen Aktivt ledarskap i skolan är hur man ska kunna få eleven mottaglig för lärande. Den vuxne har ansvar att stötta eleven så att han eller hon släpper sina rädslor och istället vågar öppna upp och känna nyfikenhet och vilja till inlärning.

 

alis-om-oppenhet-forsvar

Tidigare kursdeltagare har skrivit utvärderingar av kurserna. Responsen varier men är över lag positiv och detta har lett till att allt fler skolor valt att satsa på utbildningen.

alis-utvardering-citat

Här kan du läsa några olika omdömen om kursen Aktivt ledarskap i skolan skrivna av personal på Simrishamns särskola respektive Österlengymnasiet.

Simrishamns kommuns skolor vill öka sin måluppfyllelse med hjälp av dessa utbildningssatsningar. Målet är att fler elever ska fullfölja sina utbildningar och få fullständiga avgångsbetyg från såväl grundskolan som gymnasiet.

Genom vårt bemötande kan vi tillsammans göra skillnad för barns och ungdomars utveckling. Med detta kommer ett stort ansvar. Så här sammanfattas vår uppgift i kursboken Frigör barnets potential och din egen (s 28ff): ”Syftet är att skydda, förbereda och rusta våra barn och ungdomar för livet. /…/Målet är en självständig individ som klarar av livets utmaningar och kan se på sig själv och andra med ömsinthet och kärlek./…/ Det krävs mod att ge barn vad de behöver och inte alltid vad de vill ha.”

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om elevhälsans centrala och mobila stödteam:  http://www.simrishamn.se/sv/barn-utbildning/Information/elevhalsa/specialpedagog/

Föreläsningstips:

Agnetha Stagling Birgersson, verksamhetsansvarig för Active Parenting (Aktivt föräldraskap), föreläser här om grunden i det förhållningssätt som kursen förordar (kursen i Aktivt ledarskap i skolan bygger också på detta förhållningssätt).Hon berättar att ”Aktivt föräldraskap” inte handlar om en metod utan om ett sätt att tänka: ”Barns beteende är inte problemet, utan beteendet är lösningen på ett problem som barnet upplever. Barnet har alltså ett behov som inte är tillgodosett och därför använder barnet ett destruktivt beteende för att få behovet tillfredsställt”.

I föreläsningen återkommer Agneta flera gånger till att det viktigaste behovet människor har är att få kontakt, att bli sedda och respekterade. Vi vuxna har ansvar för att skapa goda relationer till barnen. Agnetas avslutande råd är ”utgå alltid från att andra människor vill samarbeta med dig. Om de inte samarbetar, fundera över om du varit tillräckligt tydlig och om det finns behov som du förbisett”:

Här presenterar Elisabet Redborn utbildningen Aktivt ledarskap i skolan, ett förhållningssätt som, i likhet med kurserna i Aktivt föräldraskap, bygger på ömsesidig respekt. Föreläsningen är en av 5 som gavs på Active Parentings öppna seminariedag i april 2011:

Boktips:

En bild ur kursboken Frigör barnets potential och din egen av Agnetha Stagling Birgersson.

  • Frigör barnets potential och din egen – fem egenskaper för ett friare liv av Agnetha Stagling Birgersson (2012).
  • Ett aktivt föräldraskap. Kursbok. Förskolebarn och skolbarn av Michael H Popkin (1993).

Föräldrautbildningar för dig som vill förbättra relationen till dina barn

Nu erbjuder Simrishamns kommun två olika föräldrautbildningar för dig som vill bli bättre på att förstå och stötta dina barn att uppnå god självkänsla, mod, självförtroende och ansvarskänsla.

Kurserna är kostnadsfria och hålls på flera orter i Simrishamns kommun. Många kursdeltagare berättar att de snabbt märkt skillnad när de testat olika idéer som diskuterats på kurserna och att de generellt fått en bättre kontakt med sina barn och med varandra. Dessutom säger de att de har haft nytta av kurserna i många andra sammanhang, till exempel i jobbet och föreningslivet.

Ett aktivt föräldraskap

Kursen Ett aktivt föräldraskap passar alla vuxna som lever tillsammans med barn och ungdomar och vill bli bättre på att förstå och samarbeta med sina barn. Fokus ligger på att man kan förändra och förbättra de situationer som uppstår genom att man reflekterar kring sin egen roll och sitt beteende.

Höstens grupper kommer att starta i mitten/slutet av september och blir på kvällstid. Kursdeltagarna träffas 6 gånger tillsammans med en samtalsledare. Man lär sig mer om relationer och barns utveckling, ser videoklipp, läser, diskuterar, utbyter erfarenheter och testar där hemma något av det som man diskuterat på mötet.

DSC_0981

Samtalsledarna på kurserna i Ett aktivt föräldraskap är anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. Här sitter Gerd Löfgren, Marianne Andersson, Monica Borg, Ulla Henriksson, Niclas Björnén, Magdalena Jakobsson, Ing-Marie Lennartsson och Anna Sandberg och planerar kurser i Ett aktivt föräldraskap i Simrishamns kommun.

Barn i Föräldrars Fokus (BIFF)

Kursen Barn i Föräldrars Fokus handlar framför allt om hur barn påverkas av att deras föräldrar separerar. Fokus ligger på hur vi som vuxna kan underlätta för våra barn. Kursen syftar även till att ge föräldrar stöd och hopp.

Höstens grupper är på kvällstid och kommer att starta i slutet av september. Kurserna bedrivs som separata mamma- respektive pappagrupper. Grupperna träffas tre gånger per grupp. Det är inget krav att båda föräldrarna deltar i kursen för att man ska kunna vara med. 

DSC_0430

Socionom Sara Ytell och elevhälsopedagog Niclas Björnén kommer att leda kursen Barn i Föräldrars Fokus (BIFF) i Simrishamns kommun  hösten 2015. De har båda stor erfarenhet av arbete med familjer i konfliktsituationer.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig genom att skicka e-post till niclas.bjornen@simrishamn.se  Skriv vilken kurs du är intresserad av, vad du heter (om ni är två föräldrar som vill gå på kursen så skriv båda namnen), telefonnummer och adress.

* * *

Vill du veta mer?

För mer information kontakta Niclas Björnén på tel nummer 0414-81 95 11 eller via epost niclas.bjornen@simrishamn.se

Du kan också hitta mer information här på Barn- och utbildningsförvaltningens blogg:

***

PS. Kommunen har även stöd riktat direkt till barn och unga. Ett exempel på detta är Barngruppen Blåvinge.

DSC_0065Barngruppen Blåvinge är ett stöd- och utbildningsprogram för barn i åldrarna 7-12 år som lever eller har levt i en familj där en eller flera vuxna mår dåligt och är ledsna eller arga, har någon form av psykisk sjukdom, dricker mycket alkohol eller använder andra former av droger. Det kan också handla om barn vars föräldrar går igenom en konfliktfylld skilsmässa. Du kan läsa mer om detta här:  https://bufsimrishamn.wordpress.com/2015/04/15/barngruppen-blavinge-for-barn-som-har-det-svart-hemma/

______________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

Barngruppen Blåvinge – för barn som har det svårt hemma

Känner du till ett barn i åldern 7-12 år som lever i en familj där en eller flera vuxna har en psykisk sjukdom, missbrukar alkohol eller andra droger eller genomgår en konfliktfylld separation, så kan du hjälpa honom eller henne genom att tipsa om barngruppen Blåvinge.

Annica Lindh och Birgitta "Gittan" Ericson

Blåvinge-grupperna träffas tillsammans med Annica Lindh och Birgitta ”Gittan” Ericson på KAK-huset vid Rosentorget i Simrishamn.

I ett samarbete mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen förbereder nu Annica Lindh och Gittan Ericson för nya Blåvinge-grupper, som ska starta till hösten. De informerar om Blåvinge-satsningen, tar emot anmälningar och sätter ihop grupper av barn som har liknande erfarenheter och som de tror kan trivas ihop.

Många barn är drabbade och behöver stöd

Barngruppen Blåvinge är ett stöd- och utbildningsprogram för barn i åldrarna 7-12 år som lever eller har levt i en familj där en eller flera vuxna mår dåligt och är ledsna eller arga, har någon form av psykisk sjukdom, dricker mycket alkohol eller använder andra former av droger. Det kan också handla om barn vars föräldrar går igenom en konfliktfylld skilsmässa.

Barngruppen Blåvinges målgrupper

Barngruppen Blåvinge vänder sig till barn vars vårdnadshavare har så stora svårigheter att de inte orkar ta tillräcklig hänsyn till sina barns behov. Det kan till exempel handla om att psykisk ohälsa, djupa konflikter mellan de vuxna, kemiskt beroende eller psykiskt eller fysiskt våld.

Många barn är drabbade och i behov av extra stöd

Fler barn än man kanske skulle tro har stora problem hemma. Många av dem vågar eller vill inte berätta om hur de har det. Kanske är de rädda för att verka annorlunda eller för att deras föräldrar ska råka illa ut om någon får veta. Klossarna på bilden symboliserar en genomsnittlig skolklass och de blå klossarna visar hur många barn som skulle vara i behov av att delta i Blåvinge-gruppen eller liknande satsningar.

När föräldrar har stora problem påverkas alla i deras omgivning och särskilt deras barn. Det är många barn som fokuserar på att försöka hjälpa sina föräldrar. Det kan i förlängningen leda till att barnen döljer sina egna känslor och och utvecklar starka försvar.

Många barn som mår dåligt döljer det med hjälp av olika försvar

Många barn som mår dåligt döljer det med hjälp av olika former av försvar. Barn som innerst inne är väldigt rädda eller ledsna kan till exempel bete sig som om de vore arga på allt och alla eller till och med som om allt är frid och fröjd. Bilderna används för att illustrera vanliga försvar och ingår i ett material utvecklat av Jette Boberg.

Hjälp för barn att förstå och må bättre

Det är vanligt att barn i problemfyllda familjer tror att de är ensamma om sina upplevelser. De tar också ofta på sig skulden för det som händer i familjen. Genom att delta i en Blåvinge-grupp får barnen möjlighet att uttrycka sina känslor i förhållande till det som sker i det dagliga livet, bli mer medvetna om sig själva och sina behov, dela sina erfarenheter och upplevelser med andra barn och avlastas från skuld.

Det är viktigt att påminna barnen om att de inte är ensamma och att det inte är deras fel.

Många barn som har problem hemma känner både skuld och skam. Därför är det viktigt att vi hjälper dem att förstå att det är de vuxna som har ansvaret för att en familj ska fungera och att de inte är ensamma om att problem i sin familj.

Syftet med Blåvinge-grupperna är att barn som har det jobbigt ska få chans att …
• må bättre,
• lära sig mer om sig själva,
• träffa andra barn som varit med om liknande saker,
• ha roligt,
• känna att det är ok att prata om svåra saker och ställa känsliga frågor,
• lära sig att göra saker som är bra för dem själva och
• få veta mer om kriser och om känslomässiga sjukdomar.

Det som görs och sägs i gruppen är hemligt för utomstående

Blåvinge-grupperna träffas en gång i veckan, totalt tjugo gånger, och varje träff är två timmar. Grupperna är små och består aldrig av mer än 6 barn. Det är samma barn varje gång och det är alltid Gittan och Annica som är ledare.

Fotöljerna står i en rund ring och det ligger ett mjukt och kramgott hjärta på varje plats

På KAK-huset står fotöljerna i en rund ring och det ligger ett mjukt och kramgott hjärta på varje plats.

Träffarna har olika teman som handlar om känslor, familjen, risker och val, självkänsla, försvar och de känslomässiga sjukdomarna. Man har avslappning, ritar, ser film, läser böcker, leker lekar, har rollspel och varje gång fikar man tillsammans.

De olika träffarna har olika teman.

Några av utbildningens teman tar upp problem såsom ”psykisk ohälsa”, ”konflikt”, ”kemiskt beroende” och ”våld”. Andra teman handlar om olika följder av problemen och förslag på sätt att hantera dem, såsom t ex ”känslor”, ”självkänsla”, ”försvar”, ”familjen” och ”respekt och val”.

Man ska kunna känna sig helt trygg när man träffas i gruppen. De barn och vuxna som deltar får alltså inte berätta för någon utomstående vilka som går i gruppen eller vad de sagt och gjort. Därför kommer barnens föräldrar eller lärare inte heller att få någon information kring innehållet i samtalen.

_________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

Här kan du läsa mer om Blåvinge-grupperna:

Information på kommunens hemsida:  http://www.simrishamn.se/sv/omsorg-stod-och-vard/stod-och-hjalp/barn-familj-och-ungdom/barngruppen-blavinge/

Informationsblad som vänder sig till vuxna (öppnas som pdf)   http://www.simrishamn.se/pagefiles/16811/A5_Bl%C3%A5vinge_vuxen.pdf

Informationsblad som vänder sig till barn (öppnas som pdf):  http://www.simrishamn.se/pagefiles/16811/A5_Bl%C3%A5vinge_barn.pdf

Här kan du se fler bilder från KAK-huset och delar av det material som man använder i Blåvinge-gruppen:

https://www.flickr.com/photos/wastes/sets/72157651547180838/

Barngruppen Blåvinge är baserat på ett utbildningsprogram av Jette Boberg. Hon har utgått från CAP-metoden och vidareutvecklat den (CAP står för Children Are People). Här kan du läsa lite mer om hennes metod och arbete:

http://www.sydsvenskan.se/malmo/effekterna-kan-synas-upp-till-medelaldern/

 

 

 

Hjälp för separerade föräldrar att se till barnens bästa

Attachment parenting III samband med en skilsmässa kan det kännas skönt som förälder att få professionell hjälp och råd och stöd av andra med liknande erfarenheter. Simrishamns kommun erbjuder därför samarbetssamtal, där föräldrar kan träffas tillsammans med en samtalsledare och få hjälp att göra överenskommelser som är för deras barns bästa.

Samarbetssamtalen bygger på att båda föräldrarna deltar. De är kostnadsfria och under sekretess. Som ett komplement till samarbetssamtalen erbjuder Simrishamns kommun även föräldrautbildningen Barn i Föräldrars Fokus.

En del föräldrar väljer att både ha samarbetssamtal och delta i föräldrautbildningen. Insatserna är frivilliga och man väljer själv utifrån vilka behov man har.

Barn i Föräldrars Fokus

Barn i Föräldrars Fokus (BIFF) är en föräldrautbildning som innehåller både pedagogiska inslag och gruppsamtal. Fokus i utbildningen är barnen och hur de påverkas av att föräldrarna är i tvist. Som förälder kan man till exempel ha märkt att ens barn saknar sin mamma när de är hos sin pappa och vice versa. Man kan också till exempel vara bekymrad över att ens barn verkar ta på sig skulden för skilsmässan eller att de känner att de behöver ta hand om sin mamma eller pappa.

divorce

Kursen ger föräldrarna får ny kunskap och möjlighet att tillsammans reflektera över hur de kan stödja sitt barn på bästa sätt. BIFF-kurserna har utvecklats i samarbete med Rädda Barnen och de har funnits i Södertälje kommun sedan 2005.

Syftet med BIFF-kurserna är att …
• Ge föräldrar hopp
• Synliggöra barnets behov och situation
• Arbeta med frågan: ”Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?”

Deltagandet är frivilligt och gratis för föräldrarna. Kurserna bedrivs som separata mamma- respektive pappagrupper. Det är inget krav att båda föräldrarna deltar i kursen för att man ska kunna vara med och kursledningen berättar inte vilka föräldrar som deltar.

Sara Ytell och Niclas Björnén

Socionom Sara Ytell och elevhälsopedagog Niclas Björnén kommer att leda kursen Barn i Föräldrars Fokus (BIFF) i Simrishamns kommun  våren 2015.

Kurserna leds av en man respektive en kvinna. De har båda stor erfarenhet av arbete med familjer i konfliktsituationer. Före kursen intervjuas alla deltagare individuellt. Då har de möjlighet att ställa frågor och kursledarna kan få en bild av deltagarnas livssituation och vilka behov och intressen de har vad gäller utbildningen.

Sara Ytell och Niclas Björnén

Den första kursen Barn i Föräldrars fokus börjar den 16 april och kommer att hållas på KAK-huset på Ehrenflyktsgatan 3 i Simrishamn. För dig som inte har möjlighet att delta redan nu, startar det en ny kurs i augusti.

Kurserna pågår under tre-sex veckor med träffar på kvällstid med en eller två veckors mellanrum. Det pedagogiska innehållet i kursen är strukturerat utifrån olika teman och det finns utrymme för att dela erfarenheter och diskutera under träffarna.

Mer information finns på www.activeparenting.se och www.raddabarnen.se. Anmälning sker till Niclas Björnén via epost niclas.bjornen@simrishamn.se eller på tel 0414-81 95 11.

Vill du veta mer?

På Simrishamns kommuns hemsida kan du läsa mer om bland annat möjligheten till samarbetssamtal:  http://www.simrishamn.se/sv/omsorg-stod-och-vard/stod-och-hjalp/barn-familj-och-ungdom/barn-och-familj/familjeratt/

Här skriver Rädda Barnen om Barn i Föräldrars Fokus:  http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/utbildningar/biff-barn-i-foraldrars-fokus/

Barn i föräldrars fokus har bland annat utvärderats av FoU Södertörn. Här kan du läsa mer om deras  utvärdering: BIFF – Barn i föräldrarnas fokus – en hjälp till föräldrar i vårdnadstvist att fokusera på barnet

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur Simrishamns kommun arbetar för att alla barn och ungdomar ska ha god hälsa, bra utbildning, trygghet och goda levnadsvillkor samt delaktighet och inflytande i alla frågor som berör dem: http://www.simrishamn.se/sv/politik_paverkan/Simrishamns-kommuns-ungdomspolitiska-handlingsprogram-2013-2016/

De första två bilderna är hämtade från Flickr och ligger under Creative Commons-licens här:

Fler bilder från Elevhälsan och bland annat Sara Ytell, Niclas Björnén och KAK-huset hittar du här:  https://www.flickr.com/photos/90580388@N05/sets/72157650748829985/

___________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn