Kulturpedagogiska enheten

Med tillit till kulturens kraft arbetar årets mottagare av kulturpaletten för att göra konst och kultur till en självklar del i det enskilda barnets liv. De har med framgång låtit kulturskola och kulturgaranti samspela och har blivit en förebild för många.

Så lyder Kulturnämndens motivering till varför just Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn får Region Skånes kulturpalett 2017. Priset består av 100 000 SEK samt en vandringsstatyett i form av skulpturen Häpnad, som på uppdrag av Region Skåne är framtagen av konstnärerna Enid och Staffan Björklund.

Vill du läsa en trevlig text om priset och Kulturpedagogiska enheten så rekommenderar jag att du klickar dig vidare hit. Du kan även lyssna på en intervju (P4 Radio Kristianstad) med Kulturpedagogiska enhetens glada chef Sylvia Carlsdotter och Emil Jensen, som vann Region Skånes kulturpris 2017

Kulturpaletten17_130

Fotograf: Bengt Flemark/Region Skåne

Simrishamn satsar på skolbibliotek och barns och ungas läsning

Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun har gjort en storsatsning på de kommunala skolbiblioteken, med nya och bättre lokaler och utökad bemanning.

Nyanställda skolbibliotekarier är Gunilla Arvidsson, Christine Valvis Bergstrand och Frida Sundling (som även är 70 % ungdomsbibliotekarie på Simrishamns bibliotek). Richard Sturesson som arbetat som skolbibliotekarie i kommunen sedan 2011 är mycket glad över att ha fått nya kollegor att arbeta i ett team tillsammans med.

Satsning på barns och ungas läsning i Simrishamns kommun

Barns och ungas läsning och skrivande stod i centrum när litteraturpedagog Karna Nyström,  skolbibliotekarie Christine Valvis Bergstrand, skolbibliotekarie Gunilla Arvidsson, skolbibliotekarie Richard Sturesson, skoldepåansvarig Henrietta Denward,  biblioteksassistent Iman Chibbani och ungdomsbibliotekarie/skolbibliotekarie Frida Sundling träffades den 2 oktober 2017.

Skolbiblioteken spelar en viktig roll för elevers lärande

Cecilia Gärdén (fil. dr. i biblioteks- och informationsvetenskap och universitetslektor vid Bibliotekshögskolan i Borås) har sammanfattat forskning kring skolbibliotekens betydelse för elevers kunskapsutveckling. Gärdéns slutsats är att skolbiblioteken spelar en viktig roll för barn- och ungas lärande:

”Studier visar att skolbiblioteken och skolbibliotekarierna har möjlighet att göra betydelsefulla intryck under elevernas skolgång och ge väsentliga redskap för elevernas samtid såväl som framtid. Läsförmåga, ett rikt språk och informationskompetens är inte endast relevanta kunskaper och förmågor för skolan, utan viktiga för att kunna vara delaktig i samhället och förstå världen omkring. En stor mängd forskning visar att välfungerande skolbibliotek med kvalificerad och motiverad personal kan skapa kapabla och entusiastiska läsare och informationskompetenta elever” (s 95).

Gärdén presenterar också vilka förutsättningar som krävs för att skolbiblioteken ska kunna spela denna viktiga roll:

”För att skolbiblioteket ska bidra till elevernas språkutveckling, läsförmåga och lärande av informationskompetens, krävs väsentlig samverkan mellan skolbibliotekarien och lärarna, en utbildad bibliotekarie, att skolbiblioteket har legitimitet i skolan och stöd från skolledningen, att det finns relevanta digitala och fysiska resurser, att lokalen är ändamålsenlig utifrån olika elevgruppers behov och så vidare” (s 93).

Samarbete mellan skolbiblioteken, Simrishamns bibliotek och Kulturgarantin

Måndagen den 2 oktober träffades kommunens fyra skolbibliotekarier i Rosa huset tillsammans med litteraturpedagog Karna Nyström som har huvuddelen av sin tjänst inom Kulturgarantin, skoldepåansvarig Henrietta Denward och Iman Chibbani, som arbetar med förskolorna och på barnavdelningen på Simrishamns bibliotek.

Samtalet handlade om barns och ungas läsning och hur man på olika sätt i gruppen kan utveckla det gemensamma arbetet för att stötta elever och pedagoger i läs- och skrivutvecklingsarbetet.

***

Text och bild: Charlotta Wasteson för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

__________

Vill du veta mer?

Cecilia Gärdén har sammanfattat forskning kring skolbibliotekens betydelse för elevers kunskapsutveckling:  Skolbibliotekets roll för elevers lärande – En forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015

Här kan du läsa en kort sammanfattning av Kulturgarantin i Simrishamns kommun:  https://bufsimrishamn.wordpress.com/2016/04/15/simrishamn-forst-med-kulturgaranti-i-skolan/ och ett längre reportage från Kulturgarantins 10 års-jubileum 2015:   https://bufsimrishamn.wordpress.com/2015/12/11/kulturgarantin-firar-10-ar/

Kommunens alla tvåor spelar, klappar och sjunger i kulturskolans musikverkstäder

Den här veckan har hela kommunens årskurs tvåor tagit sig till Kulturskolans lokaler för att sjunga, spela, lyssna och testa olika instrument. Det var oerhört intensivt och massor av ljud och rörelse och eleverna var nyfikna, entusiastiska och fulla av energi. Som ett litet välbehövt avbrott i upptäcksfärden genom Kulturskolans olika spelrum, fick de gruppvis gå ifrån och fika, pröva på lite rytmik och samtala kring sina upplevelser. Sedan kastade de sig ut i äventyret igen.

De här bilderna är tagna när Simrislundsskolans och Nils Holgerssonsskolans elever besökte Kulturskolan torsdag förmiddag 23 mars, 2017:

Efteråt pustade de skickliga pedagogerna ut, trötta men glada.

– Vi tycker det är så viktigt att barn och ungdomar hittar till oss och ser vilka möjligheter som finns. Det är underbart att se barnens nyfikenhet och entusiasm och hur de växer av att få lära känna och pröva på en massa olika instrument. Vi pedagoger visar och berättar lite om hur instrumenten fungerar och sedan får de lite teknikträning och så avrundar vi med att musicera ihop. De får alltså lite allmänbildning, men framför allt ser vi till att vi har kul tillsammans. Musik ska byggas utav glädje.

Tips:

I dag, lördagen den 25 mars 2017, mellan kl 11 och 14 öppnar Kulturskolan upp sina musikverkstäder för alla barn och unga i kommunen.

Hjärtligt välkomna!

Simrishamns kulturskola bjuder in kommunens alla tvåor till musikverkstäder

Vill du se fler bilder från torsdag förmiddag på Kulturskolan så kan du klicka på bilden ovan.

__________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

Kompetensutveckling inom integration och kulturmöten

 

13 och 14 juni arrangerade barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn föreläsningar på temat integration och möten med andra kulturer. Inbjudna till arrangemanget blev samtlig personal inom barn- och utbildningsförvaltningen, fristående förskolor och grundskolor, barn- och utbildningsnämnden, övriga nämnders presidier samt personal inom socialförvaltningen, kostenheten och kultur- och fritidsförvaltningen som arbetar med nyanlända.

integration och kulturmöten-2

Inledningen hölls av vårt kommunalråd Karl-Erik Olsson och vår barn- och utbildningschef Ewa Kristensson som tillsammans gav en bakgrund och berättade hur det ser ut i vår kommun idag. Karl-Erik berättade att vi de sista fyra åren har tagit emot mellan 1400 och 1500 flyktingar varav ca 400 är barn. Lite drygt 300 av barnen söker asyl och resten har permanent uppehållstillstånd. Ewa berättade att man fått statliga medel att använda till integrationsprojekt. Detta innebär bland annat att Simrishamns kommun under åtta veckor i sommar kan erbjuda gratis kulturskola för alla barn som är intresserade. Sommarkulturskolan vänder sig till svenskar såväl som invandrade och simrishamnare såväl som turister. Dessutom har kommunen lyckats ordna så att alla ungdomar som sökt sommarjobb hos kommunen får det.

integration och kulturmöten-89Därefter presenterade sig vår nya lokala barnombudsman Pia Nyman Persson. Hon berättade att Barnkonventionen kommer att bli lag 2018 och betonade hur viktigt det är att de olika förvaltningarna efterfrågar barns och ungas synpunkter: ”Barnen ska inte behöva kräva sina rättigheter”.

Sofia Osburn berättade om sitt arbete som kommunens integrationssamordnare och hur man successivt byggt upp ett samarbete mellan olika förvaltningar, studieförbund, kyrkor, röda korset och ideella organisationer med mera.

integration och kulturmöten-6

Behandla flerspråkighet som en värdefull resurs!


integration och kulturmöten-41Tore Otterup är fil.dr och f.d. universitetslektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Han redovisade forskning och diskuterade hur man kan få en bättre förståelse för flerspråkighet och hur undervisning kan utformas för att gynna språkinlärning.

I Sverige har vi länge haft en enspråkighetsnorm. Därför är det kanske lätt för oss att glömma att i de flesta andra länder i världen är man flerspråkiga och använder olika språk i olika sammanhang.

integration och kulturmöten-16

Förr ansåg man att det var dålig språkbehandling att växla mellan språk och man skyllde alla möjliga problem på att barn behövde växla mellan språk under sin uppväxt. I dag anses inte flerspråkighet vara ett problem, utan en stor tillgång. Forskning visar att de som växlar mellan olika språk lär sig språken bäst. De som redan kan några olika språk har betydligt lättare att se hur språk är uppbyggda och lära sig ännu fler. Dessutom visar forskning att flerspråkighet uppskjuter utvecklingen av alzheimer med flera år.

integration och kulturmöten-32

Språkkunskaper, kulturell förståelse och kontakter med andra delar av världen är värdefulla inte bara för de enskilda individerna utan även för ett lands utveckling. De nyanländas erfarenheter, kunskaper och relationer till sina tidigare hemländer bör alltså ses som en resurs som ska tas till vara och utvecklas.

Här finns en lista över vilka språk som efter svenskan är vanligast i Simrishamns kommun:

integration och kulturmöten-13

Det är viktigt att lärare vet hur man kan gynna språkinlärning, så att både nya språk kan läras in och gamla hållas vid liv. Alla lärare, inte bara språklärare, har ett ansvar att hjälpa sina elever att utveckla språket. Tore ger rådet att man inte ska vara rädd för att blanda olika språk och att man gärna ska ta hjälp av kroppsspråk och gester. Ju mer man tränar sig i att göra sig förstådd, desto mer rikt språk utvecklar man.

integration och kulturmöten-38

Etnicitet som resurs


integration och kulturmöten-86Layal Kasselias Wiltgren, disputerad forskare vid Linköpings universitet, talade om inkludering och hur man kan skapa ett mer öppet och tillåtande klimat. Hur kan vi se bortom de problem vi är vana vid att uppmärksamma och istället ta tillvara de resurser som finns inom mångfalden?

Det är svårt för de nyanlända att behålla en positiv självbild om andra runt omkring inte ser dem så, men självbilden är viktig. De ungdomar som har en positiv etnisk självbild presterar bättre i skolan, mår bättre och har bättre sociala relationer.

integration och kulturmöten-50

Språket spelar en viktig roll. Självbilden påverkas av hur vi benämner oss själva och varandra och påverkas positivt av vi ser varandras erfarenheter och kunskaper som resurser i vardagen. Layal vill uppmuntra oss att låta alla de olika identiteterna och erfarenheterna finnas med och att man ska tillåtas växla mellan dem alltefter behov.

Idealet är om vi kan bejaka alla våra sidor, att ett barn t ex kan vara prinsessa på förmiddagen och Batman på eftermiddagen. En person med föräldrar från olika länder eller som är född och uppvuxen på olika ställen har också i sig många olika identiteter. Hen kan i olika sammanhang känna sig som arab, kaldé, svensk eller irakier, men hen är inte ”varken eller” och inte ”både och” utan ett tredje: en unik blandning av erfarenheter.

integration och kulturmöten-49
Integration kräver kontakt. Layal menar att vi kan hjälpas åt att bygga en positiv självbild hos våra unga genom att visa intresse för de nyanländas språk och erfarenheter. Kanske kan vi t ex lära oss vanliga artighetsfraser på språken runt omkring oss. Vi kan också ge elever skrivuppgifter där de ska uppmärksamma det positiva i sina hemländer och kulturer och vi kan bjuda in förebilder, ta del av personporträtt och reportage.

Representation är viktigt, så titta i bilderböckerna som ni läser för barnen i förskolan – är bilderna representativa för barnen i gruppen? Värna värdegrunden. Välj inte etnicitet som ett slags huvudtema i böcker och samtal. Ta fasta på likheterna istället för skillnaderna. Likheterna är alltid störst: ”Det finns till exempel inget som är så likt flickor som pojkar. Inte träd, inte stjärnor, inte fåglar eller hus.”

integration och kulturmöten-59

Ombytta roller


integration och kulturmöten-85
Kjell Kampe lärare, utbildare, konsult och handledare, gjorde tankeexperimentet hur det skulle vara om vi alla måste fly till TadzMbekistan. Föreläsningen hade som syfte att ge en ökad medvetenhet kring hur det känns att komma till ett nytt land, med nytt språk och annorlunda kultur.

Vi som satt i publiken fick föreställa oss att vi var svenska flyktingar i ett stort flyktingläger i TadzMbekistan. Kjell hade ett bildspel, några ovanliga klädesplagg och lite rekvisita som han använde sig av för att försätta oss i rätt stämning.

integration och kulturmöten-60

Först fick vi träffa en erfaren tadzMbeKisk kurator. Det var en omtumlande upplevelse att höra hans föreläsning på bruten svenska om fördomar mot svenskar, kulturkrockar och mängder av välmenta råd inför framtiden. Därefter fick vi en första lektion med en något sträng språklärare på det nya språket. Det var mycket förvirrande när han hela tiden gick runt i salen och pratade och ville få oss att följa hans instruktioner på det ”nya språket”.

integration och kulturmöten-75-2

Vill du veta mer?

Här hittar du fler bilder från föreläsningarna:  https://flic.kr/s/aHskAXEYR1
Integration och kulturmöten//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
Här finner du Barnkonsekvensanalys i frågan integration flyktingbarn – Simrishamn kommuns skyldigheter och möjligheter:

http://www.simrishamn.se/pagefiles/21915/barnkonsekvensanalys_slutlig_w.pdf

Här hittar du en handlingsplan för integration av flyktingbarn i Simrishamns kommun:

http://www.simrishamn.se/pagefiles/21915/Handlingsplan_flyktingbarn.pdf

Här kan du läsa mer om integrationsarbetet i Simrishamns kommun:

http://www.simrishamn.se/sv/omsorg-stod-och-vard/Integration/

Integrationsarbetet inom ideella organisationer, kan du läsa mer om här:

http://www.simrishamn.se/sv/omsorg-stod-och-vard/Integration/Ideella-krafter-i-flyktingmottagandet/

 

 

Vattenfåglar ställs ut på Valfisken

 

fåglar

Särskolans elever har bland annat gjort skulpturer föreställande sothöna, kungsfiskare, svan och örn. Andra fåglar som som kommer att visas i utställningen på Valfisken är bland annat and, fiskmås, pingvin och flamingo.

Särskolan i Simrishamn ställer ut konstverk föreställande fåglar som lever nära och i vatten. Utställningen kommer att finnas i stadsbibliotekets foajé och pågå i två veckor, från den 23 maj till 4 juni. Utställningen är en del av en större utställning kring ämnet vatten som många av särskolans elever arbetat med under vårterminen.

Vattnets kretslopp gestaltat av årskurs 7-9.

Med vatten som utgångspunkt har eleverna sökt fakta, gjort studiebesök på vattenreningsverken strax utanför Simrishamn respektive på Kiviks musteri, åkt skridskor och pulka, badat i Ystad badhus, utfört olika former av experiment kring bland annat ytspänning och kapillärkraft, byggt slutna ekosystem och arbetat med film, estetiskt arbete, matlagning, sång och musik, med mera. Flera av skoldagarna har dessutom varit förlagda på Naturskolan Österlen i Kivik, där eleverna på plats kunnat undersöka livet vid och i Östersjön.

En del av elevernas arbeten kring temat presenterades i Österlengymnasiets bibliotek i samband med skolans kulturdag, tisdagen den 3/5. Under kvällen var sedan elevernas anhöriga inbjudna för att kunna ta del av utställningen.

Skulpturerna föreställande olika fågelarter som lever i vattenrika områden ställs just nu ut i Österlengymnasiets café, men flyttas som sagt till Stadsbiblioteket i Valfisken den 23 maj.

Vill du veta mer?

 

Vatten-tema på särskolan i Simrishamn

Här hittar du bilder från elevernas arbete kring vatten och vattenlevande fågelarter: https://flic.kr/s/aHskzZmfPJ

 

Naturskolan Österlen

Här hittar du fler bilder från Naturskolan Österlen:  https://flic.kr/s/aHskjErijQ

Här hittar du Särskolans blogg:  http://sarskolansimrishamn.blogspot.se/

 

 

Simrishamn först med kulturgaranti i skolan

Simrishamn var först i landet med att införa en kulturgaranti som ger alla barn på kommunens grundskolor rätt till kultur i olika former under deras tid i skolan och förskolan.

Kulturgarantin innefattar flera delar:

 1. att eleverna får ta del av olika professionella konserter, föreställningar och utställningar,
 2. att de får diskutera sina upplevelser med kulturpedagoger och
 3. att de själva får pröva på att uttrycka sina tankar, idéer och känslor med hjälp av olika former av kultur.

Dessutom får deras lärare kontinuerlig fortbildning i hur man kan arbeta med olika kulturformer i skolan.

Detta är en demokratisk rättighet som den lilla kommunen på Österlen värnar om.

barns rätt till kultur
Kulturgarantin infördes för att det är viktigt med kultur i skolan. Det är där vi kan nå alla barn oavsett vilken skola de går på eller vilken lärare de har.

Se ett tv-inslag och läs mer om Kulturgarantin på SVT.SE:

Här på bloggen kan du läsa mer om Kulturgarantin i Simrishamns kommun:

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn

Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi med barn och ungas lärande varenda dag. Våra verksamheter vilar på två ben: ”Kunskaper och färdigheter” och ”Normer och värden”. Dessa två områden är lika viktiga och beroende av varandra. När det råder balans får vi framgångsrika verksamheter.

Ewa_Kristensson

Jag heter Ewa Kristensson och har sedan femton år tillbaka arbetat som chef i skolans värld, med allt vad det innebär. Jag ville gärna anta utmaningen att utveckla morgondagens förskola, skola och kulturskola i Simrishamns kommun, och den 10 augusti i fjol tillträdde jag tjänsten som barn- och utbildningschef.

Två av anledningarna till att jag valde att söka jobbet var dels Kulturgarantin, dels arbetet med barnkonventionen genom bland annat den lokala barnombudsmannen och kommunens uttalade vilja att lyssna på barn och unga. En tredje anledning var arbetet med det digitala lärandet i skolan. Det framgångsrika arbete som görs inom dessa tre områden sticker ut och när vi i höstas fick den hedrande femtonde platsen i landet i Lärarförbundets ranking kändes det tydligt att vi är på rätt väg.

lärarförbundets kommunrankning3

Jag anser att kulturell medvetenhet, kulturella uttrycksformer och ett entreprenöriellt förhållningssätt ger engagerade medborgare, gör livet rikare och förbereder våra barn och unga för livet, demokratin och arbetslivet. Simrishamns kommuns kulturgaranti ger barn och unga möjlighet att uppleva professionell kulturutövning och att själva skapa och påverka sin omgivning med hjälp av kultur. Alla barn och unga ska ges möjlighet att känna att de vill och kan uttrycka sina åsikter och välja på vilka sätt och med vilka uttryck. För att stärka barn och ungas rättigheter behöver samverkansformer alltid vidareutvecklas och i Simrishamn har ett sådant förvaltningsövergripande arbete precis inletts mellan vår förvaltning och socialförvaltningen. Det framgångsrika arbetet med det digitala lärandet i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete kommer att fortsätta.

För mig är det viktigt att påverka barns och ungas möjlighet att utvecklas så långt som möjligt och att ge dem förutsättningar att möta framtiden. Då blir tre delar viktiga:

 1. Stark och välkänd identitet. Det är nödvändigt att vi har en gemensam bild av vilka vi är och vart vi ska, att vi ser helheter, tar ansvar, har goda resultat och är ambassadörer.
 2. Medveten värdestyrning. Det är självklart att arbeta med normer och värden i den dagliga gärningen och att öka medvetenheten kring människors lika värde och det demokratiska uppdraget.
 3. Ständiga förbättringar. Vi har alla ett ansvar för att utveckla varierande arbetssätt och arbetsformer och föra verksamheten framåt.

Välkomna att ta del av eller arbeta med oss för barn och ungas framtid – barn och unga hörs och syns i Simrishamn!

Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef

DSC_0721

 

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om Lärarförbundets rankning av Sveriges skolkommuner:

Här kan du läsa mer om Simrishamns kommuns arbete med Barns rättigheter:

DSC_1249

Här kan du läsa mer om Kulturskolan och Kulturgarantin i kulturgarantiSimrishamns kommun:

 

Stor fest när Kulturskolan i Simrishamn inviger sina nya lokaler

 

Här kan du läsa mer om några av våra digitala satsningar i Simrishamns kommun:

IT utmärkelse -6

Simrishamns kulturgaranti firar 10 år

kulturgarantikonferens3I år är det 10 år sedan Kulturgarantin startades i Simrishamns kommun. I slutet av november firades detta med en två dagar lång nationell konferens ”På bron mellan kultur och skola. Kulturgarantin i Simrishamn – barnperspektiv i kommunal verksamhet”.

Begreppet Kulturgaranti myntades i Simrishamns kommun 2005. Satsningen har kommit att bli en förebild för andra kommuners arbete med kultur och skola. Med ett tydligt barnperspektiv har man här inte nöjt sig med att skapa goda förutsättningar för kulturupplevelser, utan man har gått ett steg längre och hävdat våra barns rättighet att få uppleva och skapa kultur inom skolans ram.

barns rätt till kultur

I praktiken innebär Kulturgarantin att alla elever som går i kommunal grundskola i Simrishamns kommun regelbundet går på föreställningar, konserter och utställningar med mera, diskuterar sina kulturupplevelser tillsammans med kulturpedagoger och tränar sig i att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor via olika konstarter. Dessutom får deras lärare kontinuerlig fortbildning i hur man kan arbeta med olika kulturformer i skolan.

kulturgarantikonferens Diana Olsson-1

Diana Olsson berättade på ett lättsamt och trevligt sätt om geografi, demografi, näringsliv och kommunala satsningar i Simrishamns kommun. Foto: Charlotta Wasteson.

Första konferensdagen handlade mycket om Simrishamn. Vår kommundirektör Diana Olsson och Barn- och utbildningsnämndens ordförande Christer Grankvist presenterade Simrishamns kommun för konferensens många långväga gäster och Sylvia Carlsdotter och Anna-Carin Uggla, enhetschef respektive kulturutvecklare barn och unga vid kulturpedagogiska enheten i Simrishamn, beskrev kulturgarantin och dess upplägg.

kulturgarantikonferens fem kulturpedagoger o Anna-Carin

Anna-Carin Uggla samtalade med Mariel Rosendahl (teater), Hanna Thorstensen (dans), Mårten Hård (film och rörlig bild), Lars Nilsson (musik) och Karna Nyström (litteratur) om vad kulturpedagogerna gör ute i klassrummen tillsammans med kommunens elever och lärare. Foto: Charlotta Wasteson.

Därefter berättade fem av KPE:s kulturpedagoger om hur de ingår i kulturgarantin och gav mängder med konkreta exempel på hur de arbetar med elever och lärare ute på skolorna. En annan programpunkt var att representanter från bland annat Gotland, Ronneby, Åstorp och Kristianstad berättade om hur de arbetar för att ge barnen i deras kommuner möjlighet att uppleva och utöva kultur. Man ägnade också en stor del av konferensen åt att diskutera hur man ute på skolorna kan ta hjälp av kulturgarantin och musik, bild, film, dans, litteratur och teater, för att arbeta med integration av nyanlända.

Anne-Marie Körling talade vid kulturgarantikonferensen

Anne-Marie Körling talade om läsandet och skrivandets betydelse för barns och ungas språkutveckling. Foto: Charlotta Wasteson.

Konferensen innefattade inspirerande gästföreläsare. Till exempel visade Kulturrådets läsambassadör Anne-Marie Körling exempel på språkets betydelse för barns och ungas utveckling av självkänsla och Niklas Hald, skådespelare som doktorerat om vad det innebär att spela teater för barn och unga, talade om hur man kan förstå och skapa goda förutsättningar i mötet med elevgrupper som inte aktivt valt att få en viss kulturupplevelse.

Konferensen bjöd deltagarna på kulturella inslag såsom bland annat afrikansk körsång med Nova Academy, en sufi-inspirerad dansföreställning med Hanna Thorstensen till musik av Dan Johnny Percy Svensson och klassisk musik med Amit Zen på cello och Agneta Fritz på piano.

Dansföreställning med med Hanna Thorstensen till musik på trumma av Dan Johnny Percy Svensson.

Dansföreställning med med Hanna Thorstensen till musik av Dan Johnny Percy Svensson. Foto: Mårten Hård.

Christer Grankvist var en av de politiker som deltagarna kunde diskutera med och ställa frågor till under konferensen. Foto: Mårten Hård.

Christer Grankvist var en av de politiker som deltagarna kunde diskutera med och ställa frågor till under konferensen kring kultur och skola. Foto: Mårten Hård.

Ett tydligt uttalat syfte med konferensen var att skolfolk, politiker och kulturfolk från olika delar av landet skulle träffas och dela med sig av sina erfarenheter av samarbeten, bygga nätverk, inspirera och stötta varandra i arbetet med kultur i skolan. För att mångas deltagares erfarenheter skulle bli hörda och för att underlätta nätverkandet hade man i programmet lagt in flera paneldiskussioner och samtalsstationer och alla deltagare fick tydliga namnskyltar där det framgick var och med vad man arbetade. Målsättningen var att detta ska leda till ökade samarbeten även över kommungränser och att vi i Sverige ska bli ännu bättre på att skapa framgångsrika kultursatsningar för så många barn och unga som möjligt.

Här hittar du fler bilder från konferensen (klicka på bilden så kommer du vidare till ett helt album med bilder):

Kulturgarantin i Simrishamns kommun

https://flic.kr/s/aHskpSxseR

och här:

Kulturgarantin i Simrishamn 10 år

https://flic.kr/s/aHskqFF125

____________________________

Text: Charlotta Wasteson Bild: Mårten Hård och Charlotta Wasteson, för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

Vill du veta mer?

Kulturgarantin handlar om elevers rätt till kultur

Stor fest när Kulturskolan i Simrishamn inviger sina nya lokaler

 

kulturgarantiAlla elever som går på någon av Simrishamns kommuns grundskolor innefattas av en kulturgaranti. Kulturgarantin innebär att våra elever inte är beroende av att ha geografiskt nära till kulturlivet. Inte heller behöver de gå på skolor med specifikt kulturintresserade lärare eller skolledare. Istället garanteras de möjlighet till följande:

 • Alla elever ska få möjlighet att uppleva kultur framförd av professionella kulturutövare.
 • Alla elever ska få möjlighet att tillsammans med kulturpedagoger och konstnärer reflektera kring kultur  och kulturella uttrycksformer.
 • Alla elever ska få möjlighet att träna sig i att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor via olika konstarter.
 • Alla lärare ska få kontinuerlig fortbildning i hur man kan arbeta med olika kulturformer i skolan.

 

Stor fest när Kulturskolan i Simrishamn inviger sina nya lokaler

 

Kulturgarantin innefattar konstarter såsom musik, dans, bild, film, litteratur och teater och varje årskurs har sitt eget tema. I förskoleklass arbetar man t ex med dans, i årskurs 1 med audiovisuell poesi, i årskurs 2 med musik, i årskurs 3 med drama, teater och litteratur och i årskurs 4 med konst, o s v.

 

Stor fest när Kulturskolan i Simrishamn inviger sina nya lokaler

 

Här kan du läsa mer om att Simrishamns kommun i år utsetts till Skånes bästa kulturkommun 2015:
https://bufsimrishamn.wordpress.com/2015/06/05/simrishamn-ar-skanes-basta-kulturskolekommun-2015/

På kommunens hemsida kan du läsa mer om Kulturgarantin:  http://www.simrishamn.se/kulturgarantin

I denna film berättar Anne-Marie Körling om läsningens kraft och om sitt uppdrag som läsambassadör:

Vill du se fler bilder?

Bilder på vad som fanns med i Kulturgarantin 2014/15 (klicka på bilden så kommer du vidare till fler bilder):

Kulturgarantin läsåret 2014-2015
https://flic.kr/s/aHsk2Hp5xm

Här kan du hitta bilder från när lärarna i förskoleklass och årskurs 2 har rytmik och dans tillsammans med Kulturgarantins pedagoger (klicka på bilden så kommer du vidare till fler bilder):

Rytmik och dans med pedagoger i Simrishamns kommun
https://flic.kr/s/aHsk7hohiY

Bilder från kulturskolans lokaler en vanlig tisdagseftermiddag i januari, 2015 (klicka på bilden så kommer du vidare till fler bilder):

Kulturskolan i Simrishamn
https://flic.kr/s/aHsk7pbRoq

Bilder från Barnkulturfesten som anordnades av KPE i maj 2015 (klicka på bilden så kommer du vidare till fler bilder):

Kulturskolan bjuder på Barnkulturfest, maj 2015
https://flic.kr/s/aHskd8LJ2x

Simrishamn är en av Sveriges bästa skolkommuner

Idag kom Lärarförbundets årliga ranking över Sveriges bästa skolkommuner. Simrishamn hamnar på plats 15 av 290, en rejäl klättring från plats 85 år 2014.

lärarförbundets kommunrankning3

Lärarförbundets syfte med rankningen är att uppmuntra kommuner att skapa goda förutsättningar för sina elever, lärare och skolledare. Man jämför kommunerna utifrån 14 olika kriterier, bland annat hur mycket pengar de enskilda kommunerna satsar på skolan, vilka resultat eleverna uppnår och vad de väljer att göra efter grundskolan respektive gymnasiet.

lärarförbundets kommunrankning

De områden där Simrishamns kommun stigit mest eller där kommunen redan ligger förhållandevis bra till är:

 • vilket medelbetyg eleverna får,
 • hur många elever som uppnår godkända betyg i grundskolan,
 • hur många nior som börjar gymnasiet inom tre år,
 • hur stor andel av gymnasisterna som fortsätter på högskolor och universitet och
 • hur lite kommunens lärare är sjukskrivna.

Viktiga områden, eller hur?

lärarförbundets kommunrankning

Andra områden, där vi ligger ungefär som tidigare, är hur många lärartjänster man har i förhållande till antalet barn, hur stor andel av personalen som har pedagogisk högskoleexamen, hur hög lön lärarna får för sitt arbete, hur stor andel av kommunens barn som går i förskolan och hur bra kommunen är på att leva upp till gällande avtal.

***

Vi vill rikta ett stort tack till alla som arbetar inom Barn- och utbildningsförvaltningen! Tillsammans gör vi ett mycket bra jobb, med klar målbild och tydligt fokus på ständig förbättring och skolutveckling. ‪#‎bufsimrishamn‬ rockar!

Invigning kulturskolans lokaler 2015-05-29-141

Vill du veta mer?

Här hittar du Lärarförbundets rankningslista:  https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun.

Här kan du läsa vilka kriterier som avgör de enskilda kommunernas placering:  https://www.lararforbundet.se/artiklar/14-kriterier-for-basta-skolkommun.

Läs Ystads Allehandas intervju med barn- och utbildningsnämndens ordförande Christer Grankvist med anledning av kommunens goda resultat:

Här kommer några exempel på satsningar som görs i Simrishamns kommun just nu:

 • Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Simrishamns kommunSatsning på barns rättigheter och FN:s barnkonvention, t ex egen barnombudsman i kommunen, handlingsplan för att värna barns rättigheter, arbete kring Rättighetsbaserad Skola i Skolområde Nord tillsammans med UNICEF, Ungdomspolitiskt råd och Benka di. Läs till exempel mer här: ”Simrishamns kommun ligger i framkant i arbetet kring FN:s barnkonvention”.

Rättighetsbaserad skola i Skolområde Nord

Röris/avslappning/massage på Borrby skola varje dag   Simrishamns kommuns uteförskola

Barnen trivs på Bombi Bitt - fritids i Kivik   Mer närproducerad mat på de enskilda skolorna i Simrishamns kommun

Röris varje dag på Borrby skola   Fotbollsakademin på Korsavadsskolan i samarbete med Malmö FF

Regelbundna hälsodagar på de enskilda skolorna. Här lär sig t ex Österlengymnasiets elever spela djembe-trumma.   Olika former av röris varje dag på Borrby skola

Rastaktivitet i form av Skolgårdsdetektiverna

Elever undersöker livet i Östersjön nära Naturskolan Österlen

Det var många konserter och workshops i samband med invigningen av kulturskolans nya lokaler

Matematiklyftet

De flesta av kommunens elever använder nu Chromebooks och Google Apps for Education.

Vi har många populära lärlingsutbildningar på Österlengymnasiet, bl a Vård- och omsorgsprogrammet

Elever på Nova Academy samarbetar med andra klasser i världen och gör nyhetssändningar på engelska

Föräldrar har möjlighet att gå kurser i Aktivt föräldraskap

Simrishamn är Skånes bästa kulturskolekommun 2015

Bara några dagar efter den färgsprakande invigningen av Kulturskolans nya lokaler meddelar Lärarförbundet att Simrishamn är Skånes bästa kulturskolekommun 2015.

Invigning kulturskolans lokaler 2015-05-29-8

Annika Persson, Jörgen Åkesson och Per Åkesson, trä- och bläckblåslärare vid Simrishamns kulturskola, spelar en fanfar för Barnkulturen i Simrishamn.

Varje år sedan 2009 utser Lärarförbundet bästa kulturskolekommun i Sverige. Rankingen baseras på tre faktorer:

1. Resurser till musik- och kulturskolan
2. Avgifter för musik- och kulturskolan
3. Andel elever i frivillig verksamhet

Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Simrishamn på plats 37 och intar därmed förstaplatsen i Skåne län.

Sylvia Carlsdotter, chef för Kulturpedagogiska enheten och Kulturskolan och Christer Grankvist, Barn- och utbildningsnämndens ordförande, berättar hur stolta och glada de är över Kulturskolan och Kulturgarantin i Simrishamns kommun.

Kulturskolans lokaler i Valfisken och Godsmagasinet vid stationen i Simrishamn är sedan januari 2015 navet i en bred och högkvalitativ verksamhet som riktar sig till alla barn och ungdomar i vår kommun. Att Simrishamns kommuns stora kultursatsning på det här viset uppmärksammas av Lärarförbundet är mycket glädjande. Grattis Simrishamn!

Avslutningsvis kommer här några bilder från förra helgens Barnkulturfest i Simrishamn:

Invigning kulturskolans lokaler 2015-05-29-22

Invigning kulturskolans lokaler 2015-05-29-168

Invigning kulturskolans lokaler 2015-05-29-156

Invigning kulturskolans lokaler 2015-05-29-141

Invigning kulturskolans lokaler 2015-05-29-69

Vill du veta mer?

Här kan du läsa Lärarförbundets pressmeddelande: ”Simrishamn bäst på musik- och kulturskola i Skåne”

Här kan du läsa Ystads Allehandas artikel och se deras bilder och filmklipp från Barnkulturfestivalen: ”Skönsjungande inledning”

Du kan också läsa om festen i Österlenmagasinet på sidan 11: ”Kulturskolan bjöd på myllrande barnkulturfestival”

På Facebook kan du följa Kulturskolan och Kulturgarantin i Simrishamns kommun:  https://www.facebook.com/pages/Kulturskolan-Kulturgarantin-i-Simrishamn

Här kan du hitta fler bilder från Barnkulturfesten, 29 och 30 maj 2015:

Stor fest när Kulturskolan i Simrishamn inviger sina nya lokaler

Klicka på bilden för att se fler bilder eller på länken till albumet i Flickr!  https://www.flickr.com/photos/wastes/sets/72157651730241563