Simrishamn satsar på skolbibliotek och barns och ungas läsning

Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun har gjort en storsatsning på de kommunala skolbiblioteken, med nya och bättre lokaler och utökad bemanning.

Nyanställda skolbibliotekarier är Gunilla Arvidsson, Christine Valvis Bergstrand och Frida Sundling (som även är 70 % ungdomsbibliotekarie på Simrishamns bibliotek). Richard Sturesson som arbetat som skolbibliotekarie i kommunen sedan 2011 är mycket glad över att ha fått nya kollegor att arbeta i ett team tillsammans med.

Satsning på barns och ungas läsning i Simrishamns kommun

Barns och ungas läsning och skrivande stod i centrum när litteraturpedagog Karna Nyström,  skolbibliotekarie Christine Valvis Bergstrand, skolbibliotekarie Gunilla Arvidsson, skolbibliotekarie Richard Sturesson, skoldepåansvarig Henrietta Denward,  biblioteksassistent Iman Chibbani och ungdomsbibliotekarie/skolbibliotekarie Frida Sundling träffades den 2 oktober 2017.

Skolbiblioteken spelar en viktig roll för elevers lärande

Cecilia Gärdén (fil. dr. i biblioteks- och informationsvetenskap och universitetslektor vid Bibliotekshögskolan i Borås) har sammanfattat forskning kring skolbibliotekens betydelse för elevers kunskapsutveckling. Gärdéns slutsats är att skolbiblioteken spelar en viktig roll för barn- och ungas lärande:

”Studier visar att skolbiblioteken och skolbibliotekarierna har möjlighet att göra betydelsefulla intryck under elevernas skolgång och ge väsentliga redskap för elevernas samtid såväl som framtid. Läsförmåga, ett rikt språk och informationskompetens är inte endast relevanta kunskaper och förmågor för skolan, utan viktiga för att kunna vara delaktig i samhället och förstå världen omkring. En stor mängd forskning visar att välfungerande skolbibliotek med kvalificerad och motiverad personal kan skapa kapabla och entusiastiska läsare och informationskompetenta elever” (s 95).

Gärdén presenterar också vilka förutsättningar som krävs för att skolbiblioteken ska kunna spela denna viktiga roll:

”För att skolbiblioteket ska bidra till elevernas språkutveckling, läsförmåga och lärande av informationskompetens, krävs väsentlig samverkan mellan skolbibliotekarien och lärarna, en utbildad bibliotekarie, att skolbiblioteket har legitimitet i skolan och stöd från skolledningen, att det finns relevanta digitala och fysiska resurser, att lokalen är ändamålsenlig utifrån olika elevgruppers behov och så vidare” (s 93).

Samarbete mellan skolbiblioteken, Simrishamns bibliotek och Kulturgarantin

Måndagen den 2 oktober träffades kommunens fyra skolbibliotekarier i Rosa huset tillsammans med litteraturpedagog Karna Nyström som har huvuddelen av sin tjänst inom Kulturgarantin, skoldepåansvarig Henrietta Denward och Iman Chibbani, som arbetar med förskolorna och på barnavdelningen på Simrishamns bibliotek.

Samtalet handlade om barns och ungas läsning och hur man på olika sätt i gruppen kan utveckla det gemensamma arbetet för att stötta elever och pedagoger i läs- och skrivutvecklingsarbetet.

***

Text och bild: Charlotta Wasteson för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

__________

Vill du veta mer?

Cecilia Gärdén har sammanfattat forskning kring skolbibliotekens betydelse för elevers kunskapsutveckling:  Skolbibliotekets roll för elevers lärande – En forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015

Här kan du läsa en kort sammanfattning av Kulturgarantin i Simrishamns kommun:  https://bufsimrishamn.wordpress.com/2016/04/15/simrishamn-forst-med-kulturgaranti-i-skolan/ och ett längre reportage från Kulturgarantins 10 års-jubileum 2015:   https://bufsimrishamn.wordpress.com/2015/12/11/kulturgarantin-firar-10-ar/

Sikta-grupper lyfter skolornas arbete med IKT

Att förstå och kunna använda sig av datorer, chromebooks, ipads, med mera i skolan har blivit viktigt för barn och unga redan i tidiga åldrar. Även om många elever har stor teknikvana redan när de börjar grundskolan, behöver de flesta tips och stöd kring hur man kan använda informations- och kommunikationstekniken (IKT) som hjälpmedel i skolan. I skolområde Nord i Simrishamns kommun har man löst denna utmaning genom att skapa något man kallar sikta-grupper.

Sikta-grupperna består av totalt 6-9 elever från årskurs 4, 5 och 6 på Piratenskolan i Kivik respektive Gärsnäs skola. Gruppernas uppdrag är i första hand att hjälpa sina skolkamrater med tekniken – elevernas chromebooks och olika appar och andra internetbaserade verktyg som används i undervisningen.

sikta kivik åk 4-1.jpg

Vi tar oss till Piratenskolan i Kivik och träffar Petter Åkerberg, Anton Nordström och Fabian Leiström från årskurs 4 och deras lärare Ida Andersson, för att höra vad de tycker om att vara med i sikta-gruppen och hur de lagt upp sitt stöd:

– Det är jättekul att få hjälpa sina skolkamrater, säger Petter.

Anton och Fabian håller med:

– Ja, man blir liksom gladare.

– De som vi hjälper blir glada och det känns fint, förklarar Anton. Dessutom lär vi oss mycket  – inte bara om datorer utan också om ledarskap.

– Man blir modigare och bättre på att förklara och lära ut saker, fyller Fabian i.

Sikta-gruppen har möten några gånger per termin. Då planerar de lite större aktiviteter och spånar idéer kring hur de bäst ska kunna hjälpa de yngre eleverna att känna sig säkra med sina chromebooks. Fabian berättar:

– Sedan har vi korta möten med vår lärare Ida Andersson, när någon elev bett om hjälp med något. Då bestämmer vi vilken typ av hjälp som passar bäst och vem som ska göra vad.

– Vi har fått vara med och hålla i lektioner för de yngre barnen om hur man kan komma igång med sin chromebook, berättar Anton. Men oftast handlar det om att någon lärare ber oss i sikta-gruppen att komma in och hjälpa en klass som stött på ett problem.

– Vi har också skapat en youtube-kanal, fortsätter Petter. Där lägger vi upp egna filmer med svar på vanliga frågor som vi får av våra skolkamrater. Vi turas om att vara de som syns i instruktionsfilmerna och att vara de som filmar.

SIKTA ikt grupp i Skolområde Nord-10

Ida Andersson berättar om sina erfarenheter som pedagogisk ledare för sikta-gruppen:

– Det har varit väldigt spännande och kul att jobba med sikta-gruppen. Det märks att eleverna tar uppgiften på allvar och att de växt med den. Att elever regelbundet hjälper varandra över årskurser och klasser, har dessutom gjort att vi kommit varandra närmre på hela skolan.

Även rektor Christina Bergkvist lyfter fram de mervärden som följer med skolornas sikta-grupper:

– IKT och digitala verktyg är nu för tiden en stor del av elevernas vardag i skolan. Simrishamns kommun vann ju t ex den nationella kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016. På våra skolor i Nord vill vi öka elevernas engagemang i sitt eget och sina kamraters lärande, och sikta-grupperna är ett bra exempel på hur man får använda sina datakunskaper samtidigt som man hjälper och stöttar en kompis. Eleverna i sikta-grupperna får även träna förmågor som ansvarstagande, problemlösning och bemötande. Detta kallar vi i skolans värld för ”entreprenöriella förmågor” och jag är väldigt stolt över att våra sikta-grupper bidrar till att eleverna får dessa färdigheter.

___________________________

Text och bild: Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

Vill du veta mer?

sikta bilder från fb-1

Sikta-gruppen på Piraten-skolan i Kivik består av sju elever från årskurs 4, 5 och 6. Denna bild är hämtad från skolans facebook-sida.

Eleverna i Sikta-gruppen på Piratenskolan har skapat en YouTube-kanal där de lagt upp instruktionsvideos med egna tips och förklaringar på hur man kan lösa vanliga teknikproblem. Filmerna visar bland annat hur man kan starta om sin chromebook på ett snabbt och smidigt sätt, ändra ljusstyrkan på skärmen, öppna eller stänga en ny flik i webbläsaren och hur man kan ta en bild av det som visas på skärmen. Du hittar instruktionsfilmerna här: Ida Andersson, SIKTA- gruppens youtubekanal för hjälp och idéer

 

 

Simrishamns kommun har fått utmärkelsen Guldtrappan

guldtrappan

 

Simrishamns kommun har tillsammans med fem andra kommuner fått utmärkelsen Guldtrappan. Guldtrappan är en utmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller digital skolutveckling. 

Denna utmärkelse hade vi i kommunen inte fått om det inte funnits engagerade pedagoger, skolledare och politiker. Ett stort tack till er alla!

Guldtrappan

Utmärkelsen Guldtrappan går till kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete.

Efter en öppen nominering avslutad 1 oktober 2015 har juryn i ett första steg granskat och valt ut ett antal kandidater, skolhuvudmän, för prövning mot de sju kriterier som fastställts för kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan. Sedan har kompletterande information införskaffats och lokala besök gjorts hos kandidaterna. Efter en slutlig genomgång och beredning har nu juryn utsett sex huvudmän av olika storlek och med olika uppsättning skolformer/stadier, vilka bedöms uppfylla kvalitetskraven enligt de sju kriterierna.

Guldtrappan juryns besök-1

Här är motiveringen till varför Simrishamns kommun fick Guldtrappan:

”Simrishamns kommun från förskoleklass till gymnasium får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016 för ett starkt sammanhållet koncept, där avtal, införande och användning av pedagogiska molntjänster varit en viktig komponent, liksom tillgång till digitala läromedel inkluderande ett väletablerat utvecklingssamarbete med ett läromedelsförlag. Därtill med ett tydligt fokus på kollegialt lärande med en dela-kultur, även mellan skolformerna och externa mötesplatser.”

 

Simrishamns kommuns arbete med informations- och kommunikationsteknik (IKT)

Simrishamns IKT-resa började när några IKT-intresserade pedagoger åkte till BETT-mässan i London 2010. BETT är en förkortning av British Education and Training Technology. Mässan är alltid i London och där kan man gå på mängder av föreläsningar och se och testa allt som är nytt i branschen. Kort därpå tog kommunen ett beslut att Simrishamn skulle bli  en, en till en kommun. Det innebär att varje elev (och lärare) skulle få tillgång till en egen dator/surfplatta.

Vi befann oss först i en PC-miljö, som ställde till tekniska svårigheter. Den verkliga genomslagskraften kom 2013 då skolledningen fick  kompetensutveckling i Google apps for education, GAFE. Efter det beslutade vi att byta hårdvara till Chromebook och den 18 mars 2015 fick vi godkännande av Datainspektionen att använda Googles verktyg i vår verksamhet.

Det krävs att skolledare tar täten och visar vägen för att det ska bli en framgångsrik skolutveckling. I Simrishamns kommun har skolledare varit överens om att den digitala satsningen inte ska vara ett eget  IT-projekt, utan ett skolutvecklingsprojekt. Det ska vara som en del i den vardagliga undervisningen och ingå i de prioriterade målområden som kommunen har och så klart  ska det vila på vetenskaplig grund, så som forskning, och följa de styrdokument vi har.

Kommunen ser flera fördelar med att använda digitala läromedel: det är strukturerat, nås från flera olika digitala enheter och blir i och med det  tillgängligt för alla och de innehåller även bra hjälpmedelsfunktioner.Simrishamns har under två år varit en pilotkommun till Gleerups digitala läromedel.

Det pedagogiska ledarskapet och det  kollegiala lärandet sker i många former. Våra pedagoger i alla verksamheter från förskola till och med gymnasiet vågar ofta använda, testa och prova nya innovativa pedagogiska arbetssätt.

Tillsammans gör vi varandra bra!

/Ewa Kristensson, Barn- och utbildningschef i Simrishamns kommun

 

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om nomineringen till Guldtrappan:

Här kan du läsa mer om några av Simrishamns kommuns framgångsrika och uppmärksammade it-satsningar:

Här är de sju bedömningskriterierna till utmärkelsen:

1. vision, strategi och plan för digital skolutveckling, förankrad i den lokala verksamheten, liksom i forskning och gällande styrdokument

2. digital infrastruktur för mångfaldiga, flexibla arbetssätt för elever, lärare och ledare vad gäller hårdvara, internet, trådlösa nät

3. digitala lärresurser och verktyg, licenser/avtal och strukturer för egenproducerade, inköpta och öppna resurser

4. pedagogiskt ledarskap för skolans digitalisering, pedagogiska verksamhet och måluppfyllelse med stöd av it

5. inkludering av alla elever genom att med stöd av it göra lärandet tillgängligt för alla – oavsett funktionsförmåga

6. digitalt förändringsarbete för att utveckla nya och innovativa pedagogiska arbetssätt och arbetsformer

7. pedagogiskt erfarenhetsutbyte, kunskapsbildning och professionsutveckling för personal, såväl internt som externt

Här kan du läsa motiveringen till utmärkelsen för de övriga fem kommuner som fick utmärkelsen tillsammans med Simrishamns kommun. De anges nedan utan rangordning:

 • Kalmarsunds gymnasieförbund får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016 för ett genomtänkt digitalt skolutvecklingsarbete, långsiktigt drivet hela vägen från ledningsnivån till de digitala elevcoacherna, med fäste i en blocköverskridande vision i styrelsen och förankrat i omvärldsorientering. Med infrastruktur, lärresurser och en innovativ modell med IKT-pedagoger, pedagogforum, utvecklingsmiljö och högskolesamarbete genomfört med beställarkompetens.
 • Linköpings kommuns grundskolor får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016 dfr ett systematiskt ledarskap, med uppbyggd kultur kring kollegialt lärande och skolutveckling baserad på extern förstalärargrupp som gör klassbesök, intervjuer och ger snabb återkoppling, kombinerad med en ledarutbildning med internationella partners och kontinuerligt stöd i egen utvärdering av resultat för varje skola. Utvecklingsarbete med centra och lärarnätverk med ämnesfokus och med 1-1-satsning, infrastruktur och support som grund.
 • Sandvikens kommun från förskoleklass till gymnasium får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016 för ett långvarigt uthålligt arbete, med politisk förankring och drivande projektledning, där projektet att-skriva-sig-till-läsning utvecklats stadigt till en heltäckande strategi för språkutveckling, inkluderande alla elever. Med fullt genomförd öppen digital infrastruktur, satsning på digitala lärresurser och en dator för alla från förskoleklass till gymnasium.
 • Sollentuna kommun från förskoleklass till gymnasium får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016 för en skola i stark digital utveckling baserad på en tydlig vision och inspirerad ledning, från politik ut till klassrum och tillbaka, med en bred förankring och en begynnande kultur med aktivt internt och externt delande. Med forskningsanknytning, en utvecklad modell för att skriva-sig-till-lärande och indikationer i åk3 på bättre resultat vid strukturerad digitalisering.
 • Sundsvalls kommun från förskoleklass till gymnasium får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016 för fortsatt gedigen och systematisk digital satsning med god infrastruktur och digitala tjänster baserade på öppenhet och standarder. Successivt utvecklad skolverksamhet med insatser som resurscentrat Net21, webbaserade mötesplatser, nätverk kring att-skriva-sig-till-läsning, konferensen Mittlär, ett forskningsanknutet maker space och ett Skoldatatek med regelbundna kurser och workshops.

Simrishamns kommun nominerad till Guldtrappan

Rikstäckande tävling för att identifiera framgångsfaktorer

 

Många skolor satsar på digitala verktyg och lärresurser som ett led i att utveckla och variera undervisningen för eleverna. Därför är det viktigt att leta goda exempel och framgångsfaktorer och sprida dem till fler skolor, lärare och elever.

guldtrappanMed anledning av detta instiftades utmärkelsen Guldtrappan år 2015. Priset delas ut årligen till kommuner och andra skolhuvudmän som lyckats särskilt bra med att dra nytta av digitaliseringen för sina elevers  och pedagogers kunskapsutveckling, samarbete och personliga utveckling.

De huvudmän som nomineras till utmärkelsen ska utifrån styrdokumenten ha arbetat långsiktigt och strategiskt för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan. De ska också ha visat prov på gott ledarskap för kompetensutveckling och arbete med kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete.

Efter en öppen nomineringsprocess väljer en jury ut några särskilt goda exempel som går vidare i uttagningsprocessen. De utvalda kandidaterna till Guldtrappan 2016 är Simrishamns kommun, Kalmarsunds gymnasieförbund, Linköpings kommun, Sandvikens kommun, Sollentuna kommun, Stockholms stad, Sundsvalls kommun och Västerås stad.

Guldtrappans jury säger att de har hittat många glädjande exempel och betydelsefulla framsteg i bred skolutveckling hos de nominerade skolhuvudmännen:

– De åtta skolhuvudmän som nominerats i år har både en god styrka i alla urvalskriterierna och några särskilda kvalitéer som anses viktiga att synliggöra för delande och spridning av erfarenhet.

Simrishamn är en av 8 kommuner som gått vidare i uttagningsprocessen

 

Guldtrappan juryns besök-1

Måndagen den 7 mars 2016 kom juryn till Simrishamn för att inhämta ytterligare information om hur elever och lärare använder datorn i utbildningen. Man besökte klassrum, intervjuade elever, lärare och skolledare och några elever och lärare visade hur de använder olika digitala verktyg och lärresurser i sitt dagliga arbete.

Vilka huvudmän som slutligen tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016, kommer att tillkännages under juni 2016 och själva utmärkelsen delas ut vid konferensen Framtidens lärande 11-12 oktober i Stockholm.

– Jag hoppas finalisterna kan inspirera andra kommuner och fristående huvudmän att utveckla arbetet med digitala lärresurser så att fler barn och elever får möjlighet att utveckla och fördjupa sin digitala kompetens under sin skoltid, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund och medverkande i juryn för Guldtrappan.

Med hjälp av denna presentation gav lärare från förskolan till och med gymnasiet sin samlade bild av hur man arbetar med datorn i skolan och hur man på varje skolstadium successivt bygger vidare på elevernas kunskaper och färdigheter:

De som höll denna del av presentationen var Ann-Louise Persson (Ali), som arbetar i årskurs 1-3, Jonjeta Vllasaliu och Jeanette Ovesson, som arbetar i årskurs 4-6, Anders Lind som arbetar i årskurs 7-9, Charlotta Wasteson från särskolan respektive gymnasiet och Jens Bodin, som arbetar på gymnasiet.

 

Här kommer bilder från ytterligare några presentationer som gjordes under dagen:

Guldtrappan juryns besök-7

Madeleine Liwell Jeppsson visade t ex hur läraren i verktyget Kaizena kan spela in muntlig respons med kommentarer kring vad som var bra och vad som kan utvecklas i elevernas skolarbeten. Lea, som är elev från åk 4 i Gärsnäs, visade sedan hur det fungerar när hon tar emot de muntliga kommentarerna.

 

Guldtrappan juryns besök-12

Britt-Marie Åkesson, som undervisar i årskurs 6 och Ann-Louise Persson, som undervisar i årskurs 2 visade hur de använder interaktiva läromedel i matematik respektive svenska och vilka fördelar, utmaningar och möjligheter de stött på.

 

Guldtrappan juryns besök-17

Oliver och Albin från gymnasieskolan Nova Academy berättade hur de arbetar med robotar, 3D-skanner och 3D-skrivare och visade bland annat hur de i 3D-modelleringsverktyget Blender ritat kända byggnader, såsom t ex denna modell över Parthenon.

 

Guldtrappan juryns besök-29

Marika Carlberg visade hur hon och hennes elever i årskurs 4 använder verktyget Google Sites och bygger hemsidor med allt kursinnehåll och bland annat uppläsnings-, översättnings- och stavningshjälp samlad och lättillgänglig för eleverna. På kursens hemsida kan de lägga upp texter i kombination med bild, ljud och film. Där har de bland annat sin planering av skolarbetet och vilka mål eleverna ska uppnå, fakta inom ämnet, förteckning över viktiga begrepp, olika typer av uppgifter anpassade för enskilda elever/ grupper/ fördjupning/ repetition och elevernas redovisningar.)

 

Guldtrappan juryns besök-30

Jaeninne Olesen, som är politiker från barn- och utbildningsnämnden, berättade om hur nämnden ser skolans digitalisering som ett viktigt skolutvecklingsprojekt och att Simrishamns framgångar beror på att man har en modig skolledning och en förvaltning som hela tiden stöttar. Tillsammans är man ett bra team. Jeaninne berättade också att barn- och utbildningsnämndens målsättning är att skapa de bästa förutsättningarna för kommunens lärare att göra ett bra jobb, ”Alla bra lärare ska vilja jobba i Simrishamns kommun”, och att se till att alla barn, från högpresterande till de som behöver mer stöd, ska få möjlighet att nå sina mål som individer.

 

Guldtrappan juryns besök-31

Ewa Kristensson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, talade bland annat om att digitaliseringen av skolorna i Simrishamn används för att skapa en mer varierad undervisning. Vi har kommit långt och är stolta över vårt arbete kring digitaliseringen i skolan och nu gäller det att hålla i och hålla ut i denna långsiktiga process. Digitaliseringen används också för att skapa likvärdighet och ökad tillgänglighet genom att det blir enklare att individanpassa undervisningen.

Guldtrappan juryns besök-35

De biträdande rektorerna Gunilla Nilsson och Ingela Andersson hade arrangerat dagen för juryns besök. De avslutade med att tacka alla deltagare, summera dagens intryck och visa en film om kommunens digitaliseringsprocess, från förskola till gymnasiet.

________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun

Vill du veta mer?

 

Bakom utmärkelsen Guldtrappan står Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vinnova, Skolchefsföreningen, Sveriges Skolledarförbund, Itslearning, Gleerups Utbildning AB, Liber AB, Modellen/Infomentor, Netsmart AB, samt initiativtagarna stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting, vilka alla medverkar aktivt i bedömningsarbetet.

Här skriver DIU (d v s Datorn i utbildningen) om de sju kriterier som gäller för Guldtrappan:  http://www.diu.se/guldtrappan/

Ystad Allehanda skriver om juryns besök här: ”Guldtrappa hägrar för Simrishamn”  http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/guldtrappa-hagrar-for-simrishamn/

Här skriver Framtidens lärande/DIU om sitt besök i Simrishamn: http://www2.diu.se/framlar/2016/03/08/guldtrappan-besoker-simrishamns-skolor/

 

DSC_0214

Skolorna i Simrishamns kommun använder i dag nästan uteslutande Google Apps for Education (GAFE) och Google Chromebooks istället för Microsoft Office och PC-datorer. Google Apps for Education valdes för att det upplevs som användarvänligt och anpassat för att man ska arbeta och lära tillsammans. Chromebooks valdes för att de är nätta och lätta att hantera och passar med Googles internetbaserade programvaror. På bilden delas nya Chromebooks ut till elever i årskurs 5.

 

DSC_0199

Här gör elever i årskurs 6 i skolområde Simrislund presentationer av sig själva med hjälp verktyget ”Presentationer” Google Apps for Education.

 

Här har åk 8 engelska och tränar sig att översätta texter från engelska till svenska.

Här tränar sig elever i årskurs 8 på Korsavadsskolan i att översätta texter från engelska till svenska.

 

IMG_8093

På förskolorna i Simrishamns kommun använder man dokumentations- och kommunikationsverktyget Pluttra. Personalen och barnen skriver, filmar och lägger upp bilder som visar vad de gör och hur barnen utvecklas.

Här kan du läsa mer om några av Simrishamns kommuns framgångsrika och uppmärksammade it-satsningar:

 

Simrishamn är en av Sveriges bästa skolkommuner

Idag kom Lärarförbundets årliga ranking över Sveriges bästa skolkommuner. Simrishamn hamnar på plats 15 av 290, en rejäl klättring från plats 85 år 2014.

lärarförbundets kommunrankning3

Lärarförbundets syfte med rankningen är att uppmuntra kommuner att skapa goda förutsättningar för sina elever, lärare och skolledare. Man jämför kommunerna utifrån 14 olika kriterier, bland annat hur mycket pengar de enskilda kommunerna satsar på skolan, vilka resultat eleverna uppnår och vad de väljer att göra efter grundskolan respektive gymnasiet.

lärarförbundets kommunrankning

De områden där Simrishamns kommun stigit mest eller där kommunen redan ligger förhållandevis bra till är:

 • vilket medelbetyg eleverna får,
 • hur många elever som uppnår godkända betyg i grundskolan,
 • hur många nior som börjar gymnasiet inom tre år,
 • hur stor andel av gymnasisterna som fortsätter på högskolor och universitet och
 • hur lite kommunens lärare är sjukskrivna.

Viktiga områden, eller hur?

lärarförbundets kommunrankning

Andra områden, där vi ligger ungefär som tidigare, är hur många lärartjänster man har i förhållande till antalet barn, hur stor andel av personalen som har pedagogisk högskoleexamen, hur hög lön lärarna får för sitt arbete, hur stor andel av kommunens barn som går i förskolan och hur bra kommunen är på att leva upp till gällande avtal.

***

Vi vill rikta ett stort tack till alla som arbetar inom Barn- och utbildningsförvaltningen! Tillsammans gör vi ett mycket bra jobb, med klar målbild och tydligt fokus på ständig förbättring och skolutveckling. ‪#‎bufsimrishamn‬ rockar!

Invigning kulturskolans lokaler 2015-05-29-141

Vill du veta mer?

Här hittar du Lärarförbundets rankningslista:  https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun.

Här kan du läsa vilka kriterier som avgör de enskilda kommunernas placering:  https://www.lararforbundet.se/artiklar/14-kriterier-for-basta-skolkommun.

Läs Ystads Allehandas intervju med barn- och utbildningsnämndens ordförande Christer Grankvist med anledning av kommunens goda resultat:

Här kommer några exempel på satsningar som görs i Simrishamns kommun just nu:

 • Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Simrishamns kommunSatsning på barns rättigheter och FN:s barnkonvention, t ex egen barnombudsman i kommunen, handlingsplan för att värna barns rättigheter, arbete kring Rättighetsbaserad Skola i Skolområde Nord tillsammans med UNICEF, Ungdomspolitiskt råd och Benka di. Läs till exempel mer här: ”Simrishamns kommun ligger i framkant i arbetet kring FN:s barnkonvention”.

Rättighetsbaserad skola i Skolområde Nord

Röris/avslappning/massage på Borrby skola varje dag   Simrishamns kommuns uteförskola

Barnen trivs på Bombi Bitt - fritids i Kivik   Mer närproducerad mat på de enskilda skolorna i Simrishamns kommun

Röris varje dag på Borrby skola   Fotbollsakademin på Korsavadsskolan i samarbete med Malmö FF

Regelbundna hälsodagar på de enskilda skolorna. Här lär sig t ex Österlengymnasiets elever spela djembe-trumma.   Olika former av röris varje dag på Borrby skola

Rastaktivitet i form av Skolgårdsdetektiverna

Elever undersöker livet i Östersjön nära Naturskolan Österlen

Det var många konserter och workshops i samband med invigningen av kulturskolans nya lokaler

Matematiklyftet

De flesta av kommunens elever använder nu Chromebooks och Google Apps for Education.

Vi har många populära lärlingsutbildningar på Österlengymnasiet, bl a Vård- och omsorgsprogrammet

Elever på Nova Academy samarbetar med andra klasser i världen och gör nyhetssändningar på engelska

Föräldrar har möjlighet att gå kurser i Aktivt föräldraskap

Simrishamns kommun vann Årets IT-projekt 2015


IT utmärkelse -6

 ”Simrishamn kommun har som första kommun i Sverige på ett föredömligt och prejudicerande sätt fått godkännande av Datainspektionen att använda Googles verktyg sin skolverksamhet.”

Så lät motiveringen när priset Årets IT-projekt 2015 delades ut till Simrishamns kommun på KommITS stora konferens i Göteborg i början av maj.

Priset delades ut till Simrishamns kommun för att man lyckats med det som ingen annan svensk kommun tidigare lyckats med – nämligen att skriva ett avtal med Google som innebär att man kan använda Googles internetbaserade verktyg i skolan utan att bryta mot Datainspektionens stränga regler kring bland annat hantering av personuppgifter. Det arbete som gjorts för att få detta avtal till stånd innebär mycket positivt för övriga kommuner i landet.

Lotta Persson och Bo Kristoffersson berättar stolt att Simrishamns kommun fått utmärkelsen för att man på Barn- och utbildningsförvaltningen arbetat hårt och målinriktat för att värna om elevers och lärares personliga integritet samtidigt som man sett till att ge dem tillgång till moderna och välfungerande verktyg för skolarbetet.

Ett stort tack till alla på Barn- och utbildningsförvaltningen som envetet arbetat med att ro detta i land och till Barn- och utbildningsnämnden som modigt stöttat arbetet från början till slut!

Vill du veta mer?

KommITS är Sveriges kommuners samarbetsorgan för IT-frågor. De ger ut en tidskrift, anordnar utbildningar och konferenser dit representanter från många olika kommuner kommer för att lära sig mer om den senaste utvecklingen, lära sig av varandras erfarenheter och diskutera möjligheter och problem. Du kan läsa mer om KommITS här:  ”KommITS – mötesplatsen för kommunala it-frågor”

Datainspektionen har godkänt det avtal som Barn- och utbildningsnämnden i Simrishamn skrivit mellan Simrishamns skolor och Google. Avtalet gäller användandet av plattformen Google Apps For Education i skolor och förskolor i kommunen. Det tidigare avtalet underkändes i fjol då Datainspektionen ansåg att det stred mot personuppgiftslagens regler på två områden. Dessa två områden har nu åtgärdats och Datainspektionen har inget att invända mot det nya avtalet. Läs mer om avtalet här på BUF-bloggen (där finns även länkar till hela avtalet, kommunens riskanalys och Datainspektionens utlåtande samt informationsmaterial som riktar sig till elever och målsmän respektive personal): ”Datainspektionen godkänner avtalet mellan utbildningsnämnden i Simrishamns kommun och Google”  eller läs vad Datainspektionen skriver om avtalet på sin egen webbplats: ”Datainspektionens kritik ger bättre molnavtal”

Att Simrishamns kommun har fått ett godkänt avtal är en stor nyhet inom utbildningsvärlden i Sverige. Bland annat skriver Computer Sweden om Datainspektionens godkännande av Simrishamns avtal med Google: ”Klart för Google Apps i skolan – Datainspektionen ger grönt ljus” och Datorn i utbildningen skriver följande: ”Simrishamn får klartecken av Datainspektionen för avtal med Google om användning av molntjänster i skolan”

Vill du veta mer om Google Apps for Education, kan du bland annat hitta mycket intressant material på Edward Jensingers blogg  Edward och Skolutvecklingen. Jensinger har bidragit mycket till förståelsen av Google Apps For Education och blivit som en folkbildare inom området och han har bland annat beskrivit den långa resa som det varit för många skolor, kommuner och entusiaster runt om i Sverige att få till ett avtal som varken kompromissar med elevernas och lärarnas behov eller rättigheter: ”GAFE i hamn”

Datainspektionen godkänner avtalet mellan utbildningsnämnden i Simrishamns kommun och Google

Datainspektionen har godkänt avtalet mellan Barn- och utbildningsnämnden i Simrishamns kommun och Google gällande användandet av molntjänsten Google Apps for Education (GAFE) i skolorna.

Tidigare underkände Datainspektionen (DI) i ett utlåtande från den 18 juli 2014 (dnr 988-2014) det dåvarande avtalet och pekade på två brister: – dels menade man att det saknades tydliga uppgifter om för vilka ändamål Google får behandla personuppgifterna, – dels menade man att det saknades tydliga uppgifter om när personuppgifterna raderas vid ett eventuellt upphörande av avtalet mellan nämnden och Google.

I det nya utlåtandet från den 16 mars 2015 (dnr 2633-2014) konstaterar Datainspektionen att de två bristerna är åtgärdade i det nya avtalet mellan nämnden och Google: ”Nämnden [Simrishamns kommuns barn- och utbildningsnämnd] har tecknat ett nytt personuppgiftsavtal med biträdet [Google]. Avtalet benämns ‘Amendment to Google Apps Agreement’ /…/ Datainspektionen har inga synpunkter på nämndens instruktioner till personuppgiftsbiträdet avseende ändamålen med behandlingen.  Vidare konstaterar DI: ”Under förutsättning att nämnden raderar samtliga personuppgifter i tjänsten Google Apps For Education vid avtalets upphörande har Datainspektionen inga synpunkter på nämndens instruktioner till personuppgiftsbiträdet avseende lagring och radering av personuppgifterna”.

Därmed kan vi konstatera att Datainspektionen i sin tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) i sin helhet godkänt avtalet mellan Simrishamns kommuns utbildningsnämnd och Google. Vid sidan av själva avtalet med Google har Datainspektion också granskat om nämnden på ett adekvat sätt informerar de registrerade, d.v.s. användarna av GAFE, om vilka regler och rättigheter som gäller enligt personuppgiftslagen. Man konstaterar att: ”Datainspektionen ser positivt på att nämnden tagit fram information till de registrerade i ett lättillgängligt och överskådligt format.” Men konstaterar samtidigt att materialet behöver ”kompletteras med en uttrycklig uppgift om den personuppgiftsansvariges identitet samt om den registrerades rätt att ansöka om information, s.k. registerutdrag, och få rättelse.”

Det är med andra ord två detaljer som måste framgå tydligare i nämndens informationsmaterial till användarna: – dels vem som är personuppgiftsansvarig (vilket alltså nämnden är), – dels om den registrerades rätt att ansöka om ett registerutdrag (vilket görs till förvaltningen). Dessa två detaljer är nu åtgärdade i nämndens informationsmaterial till elever, lärare och föräldrar.

Vi kan därmed med glädje och tillfredställelse konstatera att Simrishamns kommun nu kan fortsätta det framgångsrika användandet av GAFE som plattform i arbetet med digitalt pedagogiskt innehåll i skolorna.

Vi vill också dela med oss av vårt material för att underlätta och hjälpa till med införandet och användandet av GAFE på andra skolor i landet. Under länkarna nedan finns avtalet med Google, Datainspektionens utlåtande, informationsmaterialet till elever och föräldrar, informationsmaterialet till lärare och övrig personal samt risk- och konsekvensanalysen.

Bo Kristoffersson Förvaltningschef

Lotta Persson Utvecklingsledare

Bo Erixon IT-utvecklare

Avtal mellan Simrishamn och Google

Datainspektionens utlåtande

Information till elever och föräldrar om GAFE och PUL

Information till personal om GAFE ochPUL

Riskanalys GAFE Simrishamn

Google Apps Logo Ring hires