Kommunpartner till SETT SYD i Malmö

SETT SYD 2015

Under höstlovet arrangerades för första gången ett SETT i södra Sverige. SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation” och är en mässa och konferens där pedagoger och skolledare möts, skapar kontakter, delar erfarenheter och tar del av det allra senaste inom skolutveckling och digital teknik.

SETT SYD 2015

Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn var kommunpartner till årets SETT SYD, vilket innebär att vi hade möjlighet att tillsammans med övriga kommunpartners påverka konferensens innehåll. En stor del av kommunens pedagoger deltog och några av våra lärare höll egna föreläsningar:

SETT SYD 2015

”Hur lär du dig, härliga unge?”

Donjeta Vllasaliu och Jeanette Ovesson från Simrislundsskolan gav konkreta tips på hur man kan arbeta ämnesövergripande och bygga upp sin undervisning så att ens elever får chansen att lära med hjälp av alla sina sinnen.

SETT SYD 2015

Bjud in verkligheten i klassrummet!

Anders Lind från Korsavadsskolan berättade hur man kan göra engelskundervisningen mer aktuell och engagerande genom att arbeta med webbaserade nyheter och knyta an till sina elevers intressen.

– Syftet med vårt deltagande var att personalen skulle få en gemensam fortbildning och upplevelse, inspireras, se nya möjligheter och bredda sina erfarenheter kring det moderna lärandet, berättar rektor Katrin Östberg och biträdande rektor Ingela Andersson på Simrislundsskolan. Utvärderingar visar att merparten av lärarna var mycket nöjda med SETT SYD som helhet.

______________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

Vill du veta mer?

Läs mer på SETT SYD:s hemsida:  http://www.settsyd.se/

Läs mer om Anders Linds undervisning: ”Nyheter på nätet engagerar och leder till ökat ordförråd”

På Twitter kan du följa vad som twittrats om SETT SYD på SETT SYD:s egen twitter-kanal: https://twitter.com/SettSyd och under hash-taggen #SETTSYD. Där hittar du inte bara kommentarer kring mässan och konferensen, utan du kan också få en hel del undervisningstips och tillgång till flera av föreläsarnas presentationsmaterial.

Här kan du hitta fler bilder från SETT SYD 2015:

SETT SYD i Malmö 2015

Klicka på bilden ovan så kommer du till ett album med bilder från SETT SYD.

Barnkonsekvensanalyser hjälper oss att sätta barnen i centrum

Vår lokala barnombudsman Marie Lundin har i uppdrag att stärka barns rättigheter i kommunen. För att göra detta håller hon bland annat i utbildningar, hjälper till att upprätta handlingsplaner, checklistor och barnkonsekvensanalyser och stöttar kommunanställda så att de får med ett barnperspektiv i de beslut som fattas:

Utbildning

De senaste åren har målsättningen varit att all personal som arbetar direkt eller indirekt med barn och alla politiker ska ha en grundutbildning i barns rättigheter. Man har samtidigt passat på att diskutera hur dessa rättigheter bäst ska tas tillvara i de olika verksamheterna. De som direkt eller indirekt arbetar med barn har också fått utbildning i att de har en anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen 14:1 om de är oroliga över att ett barn kan fara illa.

Allt från IT-tekniker, biblioteksanställda och socialarbetare har redan fått utbildningen. Nu har turen kommit till skolorna.

Marie Lundin, Simrishamns kommuns barnombudsman, berättar om kommunens arbete för barns rättigheter.

Kommunens barnombudsman, Marie Lundin, har i uppgift att sprida kunskap om barns rättigheter och att, i samarbete med andra, hjälpa barn så att de får sina rättigheter uppfyllda. På bilden ser vi henne informera särskolans personal.

Sedan höstterminens början 2015 träffar Marie personal på Simrishamns kommuns skolor för att tala om barnkonventionen och hur kommunen arbetar med barns rättigheter utifrån ”Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2015-2018″ och hur hon kan stötta personal som vill upprätta barnkonsekvensanalyser när de misstänker att ett eller flera barn riskerar att komma i kläm.

Marie Lundin har träffat många av kommunens elever för att tala om barnkonventionen och personalen på kommunens skolor arbetar systematiskt för att deras elever ska veta sina rättigheter och känna sig trygga och lyssnade på. I hela skolområde Nord samarbetar man dessutom med UNICEF i ett projekt kallat Rättighetsbaserad skola. Detta kan du läsa mer om här: ”Simrishamns kommun ligger i framkant i arbetet med FN:s barnkonvention”.

Barnkonsekvensanalyser

En del av Maries arbete är att hjälpa till att upprätta barnkonsekvensanalyser för grupper av barn eller enskilda barn, som av olika anledningar riskerar att inte få sina rättigheter tillgodosedda. En barnkonsekvensanalys innebär en djupgående och noggrann undersökning av barnets eller barnens behov och av hur dessa behov kan uppfyllas.

Vad gäller skolor kan en sådan analys ibland visa att en skola behöver göra mer för att stötta ett visst barn och ibland kan den visa att problemet eller problemen inte ligger inom skolans kompentensområde eller ansvar utan att andra instanser måste ta vid.

Ett hjärta av såpa <3

Personer som arbetar inom skolan och elevhälsan eller på andra sätt arbetar med barn direkt eller indirekt, kan kontakta Marie Lundin för att få hjälp med att göra en barnkonsekvensanalys. Marie arbetar med barn upp till 18 år, men trots att ungdomar i slutet av sin gymnasieutbildning är ”vuxna” enligt lagens mening, kan Marie ge visst stöd i arbetet även kring dem.

Synliggöra barnperspektivet

Många beslut som fattas i kommunen påverkar barns levnadsvillkor. Det kan till exempel handla om att ökade kommunala avgifter påverkar barnfamiljers ekonomi, att barns skolväg påverkas av olika vägbyggen och att olika grupper av barn påverkas olika beroende på hur man fördelar resurserna inom skola och barnomsorg. Särskilt i de beslut där barn berörs indirekt kan det vara lätt att missa barnperspektivet.

Marie Lundin stöttar kommunanställda i hur man kan arbeta med kommunens handlingsplan, checklistor och barnkonsekvensanalyser för att få med ett tydligt barnperspektiv i de beslut som fattas och i kommunens vision, mål, styrdokument och verksamhetsplaner samt redovisningar och rapporter.

Elever på Piratenskolan arbetar med en övning kopplad till barnkonventionen.

Marie hjälper också de olika förvaltningarna att skapa förutsättningar för barn att uttrycka sina åsikter och önskemål i frågor som rör dem. Det är viktigt att våra barn känner att de blir lyssnade på, att deras behov och åsikter påverkar de beslut som fattas och att beslutsfattare återkopplar till dem så att de får veta varför ett visst beslut fattades. Några sätt att uppnå detta:

  • man har klass- och skolråd,
  • man tar ofta hjälp av ungdomar i rekryteringsprocessen av personal inom barn- och utbildningsförvaltningen,
  • man gör intervjuer med barn och unga för att utforma och utvärdera olika projekt och
  • man har skapat möjligheter för barn och unga att uttrycka sina åsikter i ett ungdomsråd som fungerar som en remissinstans till kommunen.

_________________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

Vill du veta mer?

I Simrishamns kommun lägger man stor vikt vid att försöka förebygga ohälsa bland barn och unga. Detta förebyggande arbete sker bland annat i form av diskussions och stödgrupper för barn respektive föräldrar: Blåvingegruppen (som vänder sig till barn på mellan 7 och 12 år), Aktivt föräldraskap (föräldragrupp) och Barn i föräldrars fokus (föräldragrupp för föräldrar i konfliktfyllda separationer). Man har också via Elevhälsan ett stödteam som arbetar med stödåtgärder för enskilda barn såväl som för hela grupper av elever och personal ute på skolorna. Mer om detta kommer du att kunna läsa i nästa inlägg här på bloggen.

På UNICEF:s hemsida kan du läsa mer om Barnkonventionen:

Här på kommunens hemsida kan du läsa mer om Simrishamns kommuns ungdomspolitiska handlingsprogram:

Här kan du hitta ”Barnkonsekvensanalys i frågan integration flyktingbarn i Simrishamns kommun”:

Här kan du hitta ”Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2015-2018″:

På kommunens hemsida kan du också mer om Simrishamns kommuns barnombudsman:

På Barnrättsbloggen kan du följa Marie Lundins arbete: