Simrishamns kommun förebild för mottagande av flyktingbarn (del 2 av 2)


världsklassen

Barn och ungdomar som bor i Sverige och är mellan 3 och 20 år har rätt till förskola, grundskola och gymnasium. Barn- och utbildningsförvaltningen har med andra ord en viktig uppgift vad gäller integrationen av de nyanlända barnen. Några exempel på det arbete som görs är:

 1. Barn- och utbildningsförvaltningens samordnare, Staffan Andrée, kontaktar alla nyanlända barnfamiljer och gör hembesök för att informera om svenska skolsystemet och erbjuda barnen förskola och skola.
 2. Barn- och utbildningsförvaltningens kartläggningssamordnare för nyanlända, Lillan Dahlqvist, undersöker vilka kunskaper och färdigheter de enskilda barnen har och tar ställning till vilken årskurs som kan tänkas passa dem.
 3. Kommunens skolledare tar del av kartläggningen och rekommendationen och fattar beslut om var de enskilda flyktingbarnen bäst bör placeras.

världens hus tjejgrupp-20

Dagens inlägg handlar om några av de som är först på plats för att träffa och hjälpa de nyanlända barnfamiljerna. Nästa inlägg kommer att handla om de förberedelseklasser som först tar emot eleverna och hur eleverna sedan successivt slussas ut i sina ordinarie skolklasser.

Uppsökande verksamhet

Staffan Andrée besöker nyanlända familjer för att berätta att deras barn kan gå i skolanStaffan Andrée tar via tolk den första kontakten med de nyanlända som har barn. Han frågar om han och tolken får lov att komma och besöka dem för att berätta om det svenska skolsystemet och om de nyanlända barnens möjligheter att gå i förskola och skola i Simrishamns kommun.

De flesta av de nyanlända barnfamiljer som Staffan besöker är asylsökande och bor på asylboenden i Stockeboda och Hammenhög och i lägenheter som Migrationsverket hyr i Simrishamn, Borrby, Hammenhög, Gärsnäs och S:t Olof. En del familjer som kommer till kommunen har hunnit få asyl, men de erbjuds också besök eftersom mycket är nytt även för dem.

Alla föräldrar har hittills tackat ja till besöket. De är angelägna om att deras barn ska få börja skolan i kommunen så fort som möjligt.

När Staffan träffar föräldrarna berättar han att i Sverige går de flesta barn i förskoleklass ett år innan grundskolan börjar, därefter har barnen nio-årig skolplikt. Skolplikten gäller även de barn som fått uppehållstillstånd. Asylsökande barn måste inte gå i förskola respektive skola, men de erbjuds möjligheten och hittills har alla tillfrågade föräldrar i kommunen tackat ja till erbjudandet.

Några andra saker Staffan Andrée berättar är att …

 • Barn på mellan 3 och 6 år har rätt till gratis förskola 15 timmar per vecka.
 • De flesta barn går i förskoleklass i ett år från det att de är ca 6 år. Att gå i förskoleklass är också gratis.
 • Föräldrar har rätt att välja skola för sina barn (beroende på om det finns lediga platser och med vissa begränsningar på grund av transporter). I Hammenhög kan man till exempel välja mellan Hammenhögs friskola, Gärsnäs skola och Borrby skola.
 • Det är gratis att gå i skolan. Man behöver inte köpa skolmaterial, utan barnen får eller kan låna allt de behöver.
 • Även skolluncherna är gratis, men det är viktigt att äta frukost innan man går till skolan och barnen ska gärna ta med sig en frukt att äta under förmiddagen.
 • Betyg får man inte förrän i årskurs 6.
 • Barnen har ingen skoluniform.
 • Skolan är neutral vad gäller religion. Det innebär att man får utöva sin religion på fritiden.
 • Skolans personal förväntar sig att eleverna är aktiva, samarbetar med varandra och deltar i diskussioner.
 • Flickor och pojkar har gemensam undervisning och gör samma saker (med undantag från omklädning och duschning). Man strävar efter att behandla flickor och pojkar lika.

Nyanlända barnfamiljer får information om att deras barn kan gå i skolanStaffan delar också ut Skolverkets informationsmaterial om den svenska skolan. Den finns på många olika språk, så det är stor chans att att man kan få broschyren på sitt modersmål.

I samband med besöket ställer Staffan frågor om de olika familjernas bakgrund och behov, t ex varifrån de kommer, hur de har kommit hit, vilka språk de talar, hur många år som barnen har gått i skola och vad de har gjort om de inte gått i skolan. Denna information skickas sedan vidare som underlag för fortsatt kartläggning av Lillan Dahlqvist och till rektor, skolsköterska och lärare på berörda skolor.

Föräldrarna är som sagt mycket angelägna om att deras barn ska kunna börja skolan. Redan vid detta första möte bokar Staffan André därför in en tid som de nyanlända barnen ska träffa Lillan Dahlqvist.

Kartläggning och placering

Barn- och utbildningsförvaltningens kartläggningssamordnare för nyanlända, Lillan Dahlqvist, träffar de nyanlända barnen och deras föräldrar tillsammans med en tolk som talar elevens modersmål. Lillans målsättning är att ta reda på vad barnen kan och vad de behöver utveckla. En viktig del av integrationen är nämligen att barnen placeras i en årskurs där de får goda förutsättningar att trivas och utvecklas.

Nyanlända barn kartläggning och förberedelseklass-12Lillan träffar oftast en familj i taget tillsammans med en studiehandledare som talar samma språk som de nyanlända barnen. Om familjen har flera barn försöker hon kartlägga syskon samtidigt. På så vis underlättar hon för de enskilda familjerna och snabbar på processen. Kartläggningen innebär att man träffas cirka 3 gånger. Varje gång tar ungefär 1,5 timme. De flesta vårdnadshavarna är med i början av kartläggningarna.

De nyanlända familjerna behöver oftast hjälp med många olika saker. För att det inte ska bli några missförstånd är Lillan tydlig med att hon arbetar med skolfrågor och till exempel inte kan hjälpa till med asylärenden, boenden eller sjukvård. Istället hänvisar hon till andra som är experter på dessa områden.

Nyanlända barn kartläggning och förberedelseklass-9Lillan börjar sin kartläggning genom att ställa frågor till eleverna och deras vårdnadshavare kring vilka kunskaper, färdigheter och intressen barnen har, som till exempel om de kan läsa och skriva, om de är vana att använda dator och internet, vilka ämnen har de läst och vilka ämnen de gillade mest, vilka språk de kan och vilket språk de är bäst på och om de kan klockan och cykla. Därefter gör hon olika tester för att undersöka barnens kunskaper i matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, naturvetenskapliga ämnen och modersmål. De barn som vill får också visa att de kan lite svenska.

Nyanlända barn kartläggning

Lillan har texter på många olika språk som hon kan använda när hon testar barns och ungdomars läsförståelse på deras modersmål. Här ser ni till exempel texten ”Lagom är bäst” på thai, serbokratiska, somaliska, arabiska och svenska.

Efter att Lillan är färdig med kartläggningen skriver hon en rekommendation som hon skickar till berörda skolledare.  I denna skriver hon vilket årskurs hon rekommenderar att eleven ska gå och varför och hon bifogar elevernas resultat. När rektorerna fattat beslut kring elevens placering skickas kartläggningsmaterialet vidare till den skolenhet där eleven ska gå.

Vill du veta mer?

I tre inlägg kommer ni att få träffa några av dem som på olika sätt arbetar med flyktingintegration inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun. Första inlägget hittar du här:  ”Simrishamns kommun förebild för mottagande av flyktingbarn (del 1 av 2)”

Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet har fått i uppdrag att skapa ett kartläggningsmaterial. Från och med 2016 är det obligatoriskt att använda detta kartläggningsmaterial i alla kommuner. Du kan läsa mer om materialet här: ”Kartläggningsmaterial för nyanlända elever”.

På kommunens hemsida kan du läsa mer om flyktingmottagandet i Simrishamns kommun:  ”Flyktingmottagande”.

Simrishamn är en av Sveriges bästa skolkommuner

Idag kom Lärarförbundets årliga ranking över Sveriges bästa skolkommuner. Simrishamn hamnar på plats 15 av 290, en rejäl klättring från plats 85 år 2014.

lärarförbundets kommunrankning3

Lärarförbundets syfte med rankningen är att uppmuntra kommuner att skapa goda förutsättningar för sina elever, lärare och skolledare. Man jämför kommunerna utifrån 14 olika kriterier, bland annat hur mycket pengar de enskilda kommunerna satsar på skolan, vilka resultat eleverna uppnår och vad de väljer att göra efter grundskolan respektive gymnasiet.

lärarförbundets kommunrankning

De områden där Simrishamns kommun stigit mest eller där kommunen redan ligger förhållandevis bra till är:

 • vilket medelbetyg eleverna får,
 • hur många elever som uppnår godkända betyg i grundskolan,
 • hur många nior som börjar gymnasiet inom tre år,
 • hur stor andel av gymnasisterna som fortsätter på högskolor och universitet och
 • hur lite kommunens lärare är sjukskrivna.

Viktiga områden, eller hur?

lärarförbundets kommunrankning

Andra områden, där vi ligger ungefär som tidigare, är hur många lärartjänster man har i förhållande till antalet barn, hur stor andel av personalen som har pedagogisk högskoleexamen, hur hög lön lärarna får för sitt arbete, hur stor andel av kommunens barn som går i förskolan och hur bra kommunen är på att leva upp till gällande avtal.

***

Vi vill rikta ett stort tack till alla som arbetar inom Barn- och utbildningsförvaltningen! Tillsammans gör vi ett mycket bra jobb, med klar målbild och tydligt fokus på ständig förbättring och skolutveckling. ‪#‎bufsimrishamn‬ rockar!

Invigning kulturskolans lokaler 2015-05-29-141

Vill du veta mer?

Här hittar du Lärarförbundets rankningslista:  https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun.

Här kan du läsa vilka kriterier som avgör de enskilda kommunernas placering:  https://www.lararforbundet.se/artiklar/14-kriterier-for-basta-skolkommun.

Läs Ystads Allehandas intervju med barn- och utbildningsnämndens ordförande Christer Grankvist med anledning av kommunens goda resultat:

Här kommer några exempel på satsningar som görs i Simrishamns kommun just nu:

 • Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Simrishamns kommunSatsning på barns rättigheter och FN:s barnkonvention, t ex egen barnombudsman i kommunen, handlingsplan för att värna barns rättigheter, arbete kring Rättighetsbaserad Skola i Skolområde Nord tillsammans med UNICEF, Ungdomspolitiskt råd och Benka di. Läs till exempel mer här: ”Simrishamns kommun ligger i framkant i arbetet kring FN:s barnkonvention”.

Rättighetsbaserad skola i Skolområde Nord

Röris/avslappning/massage på Borrby skola varje dag   Simrishamns kommuns uteförskola

Barnen trivs på Bombi Bitt - fritids i Kivik   Mer närproducerad mat på de enskilda skolorna i Simrishamns kommun

Röris varje dag på Borrby skola   Fotbollsakademin på Korsavadsskolan i samarbete med Malmö FF

Regelbundna hälsodagar på de enskilda skolorna. Här lär sig t ex Österlengymnasiets elever spela djembe-trumma.   Olika former av röris varje dag på Borrby skola

Rastaktivitet i form av Skolgårdsdetektiverna

Elever undersöker livet i Östersjön nära Naturskolan Österlen

Det var många konserter och workshops i samband med invigningen av kulturskolans nya lokaler

Matematiklyftet

De flesta av kommunens elever använder nu Chromebooks och Google Apps for Education.

Vi har många populära lärlingsutbildningar på Österlengymnasiet, bl a Vård- och omsorgsprogrammet

Elever på Nova Academy samarbetar med andra klasser i världen och gör nyhetssändningar på engelska

Föräldrar har möjlighet att gå kurser i Aktivt föräldraskap

Skolkörer från Simrishamns kommun sjunger för mångfald och tolerans

Skolområde Nord och Nova academy sjunger för tolerans

Den här veckan träffades mellanstadieelever från Skolområde Nord och gymnasister från Nova Academy i Simrishamns kommun för att repetera inför den stora nationella ungdomsmanifestationen och showen Marching for love. Ungdomarna möts genom musiken i en hyllning av mångfald och tolerans.

Skolområde Nord och Nova academy sjunger för tolerans

Musikaliska ledare från Simrishamns kommun är musiklärare Martin Laps från skolområde Nord samt Sara Dahl från Nova Academy.
Mellanstadie- och gymnasieelever sjunger för tolerans
 ***

Skolområde Nord och Nova academy sjunger för toleransMartin och Sara berättar att skolorna deltar i Marching for love av flera skäl.

– Först och främst känns det helt rätt att delta i ett event som är en manifestation för mångfald och tolerans. Sen tror jag också starkt på tanken att sången och musiken är en sammanhållande kraft som kan föra med sig så mycket positivt, säger Martin.

Martin berättar vidare att Marching for love turnérar genom Sverige med kända artister och lokala skolkörer som showens kärna.

– Det är första året som mellanstadieelever för vara med, så det känns ju jätteskoj att få vara med redan nu. Eleverna ser fram emot det jättemycket – både att få delta i manifestationen och att få stå på scenen och glänsa.

Mellanstadie- och gymnasieelever sjunger för toleransSara Dahl berättar att elever från Nova Academy fungerar som faddrar till de yngre eleverna under projektet.

– En del till projektet är att bygga broar mellan olika verksamheter inom skolorna i kommunen. Det här är ett kul och bra sätt att lära känna varandra. Dessutom känns det tryggt och bra att vi hjälps åt att se efter varandra när den stora konserten med ca 800 körsångare går av stapeln i Ystad på torsdag nästa vecka.

Mellanstadie- och gymnasieelever sjunger för tolerans

Rektor Christina Bergkvist berättar hur ungdomsmanifestationen kommer in i skolornas övriga arbete:
– På skolorna i Nord sjunger många elever i våra skolkörer. Vi har konserter både kring lucia och jul och vid sommaravslutning. Det är jättekul att vi nu även kan delta i ett större sammanhang tillsammans med andra barn och ungdomar utanför vår egen kommun. Konsertens tema kring Mångfald och Tolerans är väldigt aktuellt, och dessa frågor har vi i Nord arbetat mycket med genom projekt Rättighetsbaserad skola. Nu sätter vi ton på orden, kan man säga!
***
Här kommer två korta filmklipp från onsdagens körövning på Valfisken i Simrishamn:
 ***

***

———————————–

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

 

Vill du veta mer?

Här kan du hitta …

***

Marching for love är ett stort nationellt ungdomsprojekt för mångfald och tolerans, initierat av Star for life. Marching for life består av workshops och stora konserter med mängder av deltagande ungdomar. Syftet med aktiviteterna är de ska leda till nya spännande möten mellan olika kulturer, inspiration och en ökad förståelse för olikheter. Ungdomarna uppmuntras också att fundera kring temat ”mångfald och tolerans” och de kan publicera egna tolkningar i form av musik, dans, bild och text på projektets hemsida: ”Bidrag”.
***
Den 15 oktober kommer Marching for love till Ystad för en stor konsert i Österporthallen kl 19.00. Några av de medverkande är en stor ungdomskör bestående av ca 800 skolungdomar från Simrishamns och Ystad kommun, Triple & Touch,The Moniker, den sydafrikanska artisten Thandiwe Mazibuko och Star Choir South Africa,. Här kan du läsa mer om konserten: ”Våra konserter lämnar ingen oberörd!”.
***
Här kan du höra ledmotivet ”Marching for Love” av Triple & Touch och se lite filmklipp från tidigare shower:

Här kan du se och höra The Moniker (Daniel Karlsson) och Slindile Mazibuko från KwaZulu Natal i Sydafrika sjunga balladen Holy. En av verserna sjungs på Zulu. Bakom de två artisterna körar 300 ungdomar från Luleå-trakten.

Här hittar du Marching for love‘s hemsida med turnéplan och mer information och bilder: http://www.marchingforlove.se/
***
Star for life är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att motivera och inspirera ungdomar till ett bättre liv och tro på framtiden. Ungdomar ska ha rätt till utbildning och god hälsa, t ex kunna bestämma över sina egna liv, våga satsa på sina drömmar och slippa aids. Här kan du läsa mer:  http://www.starforlife.se/

En film om Star for Life from Star for LIfe on Vimeo.

Här hittar du fler filmer där Star for life presenteras:  http://www.starforlife.se/#!film-om-star-for-life/cjj2
***