Eurovision school contest Skåne 2013

Att det snart är Eurovision song contest i Malmö är svårt att missa.

Klass 5B i skolområde Simrislund ställde upp i tävlingen Eurovision school contest Skåne 2013. För att vara med i tävlingen behövde klassen rita, måla eller fotografera sina tankar eller drömmar om ett gemensamt Europa. Trots hård kokurrens blev klass 5B ett av 10 vinnande tävlingsbidrag. Vinsten innebär att hela klassen får åka till Malmö 15 maj för att se ett riktigt genrep inför Eurovision Song Contest. Grattis!

Klassens vinnande bidrag.

Vinnande bidraget

Hur ser det ut med det fria söket till gymnasiet? (2013)

Barn- och utbildningsförvaltningen får i dessa dagar många frågor kring statistik när det gäller gymnasieeleverna i Simrishamns kommun och hur det fria söket fungerar. Här är lite fakta:

–          Simrishamn har idag cirka 500 gymnasielever som läser på annan ort (de flesta i Ystad).

–          Simrishamn betalar cirka 50 miljoner kronor om året för dessa elever, d v s pengarna betalas till andra kommuner, eller till friskolor i andra kommuner dit eleverna söker.

–          En plats på t ex Samhällsprogrammet i Ystad kostar Simrishamns kommun 87 615 kr/elev och år (75 000 kr/år är det stipulerade priset i riksprislistan).

–          2008 infördes det fria söket i Skåne. Elever fick nu fritt välja vilket gymnasium man ville gå på.

–          Detta innebar – vare sig man gillar det eller inte – att det nu blev en helt fri och konkurrensutsatt marknad för gymnasieskolor.

–          Alla gymnasieskolor hamnade därmed på samma sorts spelplan som alla andra företag  som opererar på en öppen marknad.

–          Detta innebär att idag är det inte längre politiker, skolchefer eller rektorer som avgör vad som är en bra och attraktiv skola. Det är eleverna, och endast eleverna, som bestämmer detta genom sina val. Politiker, skolchefer och rektorer måste ta reda på vad eleverna vill och anpassa sig. Annars får man inga elever och då har man ingen skola.

–          Att gymnasieskolor nu verkar på en fri och öppen marknad likt andra företag innebär att de måste vara duktiga på de saker som krävs på en fri marknad: marknadsföring, korta beslutsvägar, snabba omställningar vid vikande, eller ökande, antal kunder/elever , kunskaper om kundernas/elevernas preferenser o s v.

–          Vi kan också passa på att nämna att förutom de cirka 500 gymnasieeleverna från Simrishamn som läser på annan ort så läser cirka a 150 Simrishamnsbor på Komvux eller SFI i Ystad och Simrishamns kommun betalar cirka 4 miljoner kronor per år för detta.

–           Totalt reser alltså cirka 650 människor varje morgon från Simrishamn för att gå i skola på annan ort.

Barngruppen Blåvinge stöttar barn som har det jobbigt hemma

Barngruppen Blåvinge är ett stöd- och utbildningsprogram för barn på 7-12 år och det har skapats i samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Bengts andra blåvinge

Vad är barngruppen Blåvinge?

Barngruppen Blåvinge är ett stöd- och utbildningsprogram för barn i åldrarna 7-12 år vars familj har eller har haft en känslomässig sjukdom (kemiskt beroende, psykisk ohälsa, våld) eller lever/har levt i en familj med konfliktfyllda separationer. Det är vanligt att barn i dessa familjer tror att de är ensamma om sina upplevelser. De tar också ofta på sig skulden för det som händer i familjen.

Vad kan Blåvinge ge barnet?

Genom att delta i en Blåvinge barngrupp får barnen möjlighet att uttrycka sina känslor i förhållande till det som sker i det dagliga livet, bli medvetna om sig själva och sina behov, dela sina erfarenheter och upplevelser med andra barn och avlastas från skuld.

När och hur träffas man?

Blåvingegruppen träffas på KAK-huset en gång i veckan tjugo gånger. Varje träff är 2 timmar och då hinner vi också fika. På träffarna lär barnen sig att se sina egna känslor och behov, lösa konflikter, hantera motgångar, klara situationer med grupptryck så att man kan säga nej till alkohol, droger och kriminalitet och istället göra bra och hälsosamma val.

Vad gör man när man träffas?

Under varje gruppträff utgår vi ifrån ett särskilt tema. De teman som vi tar upp under en termin är känslor, risker och val, självkänsla, känslomässiga sjukdomar och familjen, försvar. När vi arbetar med dessa olika teman gör vi övningar där vi använder samtal, lek och rollspel. Vi ritar, läser sagor och så tränar vi på att slappna av. När barnen får mer kunskap om sig själva och sin omvärld ger det en bättre självkänsla som ofta påverkar hela familjen positivt.

Varför behövs Blåvinge gruppen?

Alla familjer har regler, men i familjer med en känslomässig sjukdom är reglerna ofta outtalade och kan variera från dag till dag beroende på hur föräldern mår. Barnen utvecklar olika anpassningsmönster och roller för att överleva och undvika för mycket smärta. Detta är ett omedvetet försök från barnens sida att upprätthålla balansen i familjen. Det sker på bekostnad av barnets egen utveckling.

Hur påverkas barnen i en familj med problem?

I en familj där det förekommer kemiskt beroende, våld eller psykiska problem är det vanligt att man förnekar och bortförklarar det verkliga problemet. Detta gör att barnet får svårt att skilja på fantasi och verklighet och kanske börjar ljuga. Barn i dessa familjer är vana vid att tillvaron är oförutsägbar och att löften ofta sviks. Detta kan i förlängningen skapa stora svårigheter att etablera relationer baserade på tillit och vänskap, både som barn och vuxen.

Föräldrarnas problem tar så mycket plats att barnens känslor kommer i skymundan. Barnen blir ofta bättre på att tolka sina föräldrars känslor än sina egna. En följd av detta kan vara att barnen döljer sina känslor, har svårt att uttrycka känslor, sätter på sig masker och utvecklar för starka försvar.

”Kring varje människa med en känslomässig sjukdom finns det 4-5 människor som på ett eller annat sätt påverkas.”

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Barngruppen Blåvinge!
Du kan skicka e-post till annika.lindh@simrishamn.se eller karin.andersson@simrishamn.se

Gruppledare - Blåvinge

Gruppledare:
Annica Lindh, och Karin Andersson


 Gruppledarna är utbildade enligt den s.k. CAP-metoden, ett pedagogiskt program för att arbeta med barn i grupp.

Före gruppstart träffar alltid gruppledarna barnen och deras familjer enskilt och kan då ge mer information om vad programmet innehåller.

Barngruppsledarna är anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Aktivt föräldraskap

Att leda och fostra barn är den absolut viktigaste men kanske också den svåraste uppgiften i samhället och livet.

Aktivt Föräldraskap är en föräldrautbildning för dig som bor i Simrishamns kommun. Simrishamns kommun erbjuder dig som har barn i åldern 2-18 år en kurs kostnadsfritt. Kurslitteratur kan lånas eller köpas under kurstid.

Nya kurser startas varje termin på olika platser i kommunen.

Kursen ger dig ett förhållningssätt med konkreta redskap/verktyg i din föräldraroll till exempel hur du undviker att komma i maktkamp med dina barn och hur du stärker egenskaper som är grundläggande för ditt barns utveckling/beteende.

Kursen bygger i huvudsak på videosekvenser, diskussioner och hemuppgifter och är upplagd på sex tillfällen á tre timmar.

Kursledarna är anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Du kan läsa mer om Aktivt Föräldraskap genom att gå in på följande hemsida: www.activeparenting.se

Såhär stod det i ett mail som kom till barn- och utbildningsförvaltningen från en deltagare på kursen:

”Hej. Jag uppskattar verkligen satsningen som kommunen gör när det gäller Aktivt föräldraskap! Jag är så glad att jag fått chansen att gå kursen och känner redan (efter bara 4 tillfällen) att jag har mycket nytta av den.

Det har känts som att man inte har något stöd som förälder efter spädbarnstiden. Men på den här kursen bygger man upp ett nytt kontaktnät av föräldrar och jag kan ta med mig min nya kunskap.

 Jag hoppas så innerligt att denna satsningen inte är tillfällig, utan att fler kommer ha chansen att få ta del av den. Min sambo vill gärna gå kursen, men hade ingen möjlighet nu eftersom vi då hade varit tvungna att ha barnvakt vid alla tillfällen.”

Välkommen att anmäla dig genom att skicka e-post till kakhuset@simrishamn.se

Ange: Namn (om ni är två föräldrar som vill gå på kursen ange då båda namnen), telefonnummer, adress och om ni vill gå på förmiddag, eftermiddag eller kväll.