Rapport från BUN-sammanträde (20 februari, 2013)

Österlengymnasiet – Den 15 februari var sista dagen för årskurs 9-eleverna att söka till gymnasiet i höst. Politikerna i BUN fick därför ta del av de färska siffrorna på antalet sökande till Österlengymnasiet. Siffrorna visade 14 behöriga förstahandssökande till yrkesprogrammen och 11 behöriga förstahandssökande till de tre högskoleförberedande programmen (de tre programmen är: naturvetenskap, samhälle och estetiskt).

Majoriteten bestående av C, M och ÖP beslöt att p g a det låga antalet sökande inte starta de högskoleförberedande programmen i höst. S ville vänta med att fatta beslut till BUN:s arbetsutskottsmöte den 20/3. MP och FI ville kalla ett extra nämndsmöte i mars och ta ställning då.

Anledning till att det brådskar att ta ställning till om programmen skall starta eller inte är att ge de elever som sökt till ÖG möjlighet att söka om till andra gymnasieskolor, och att göra detta i så pass god tid så att de hamnar i kategoring förstahandssökande där.

Beslutet i BUN innebär således att till hösten startas inga högskoleförberedande program på ÖG, däremot kommer de elever som sökt till yrkesprogrammen (som alla drivs i lärlingsform på ÖG) att erbjudas plats.

Skolpeng vid studier på svensk utlandsskola – Frågan om elever från Simrishamns kommun skall få ta med sig skolpengen om de väljer att läsa på en svensk skola i utlandet behandlades också på mötet.

På gymnasienivå finns det svenska utlandsskolor i London, Bryssel, Paris, Madrid, Fuengirola och Nairobi. De skolorna drivs enligt svensk läroplan och under insyn av svenska skolmyndigheter. Eleverna som går på dessa skolor är dels barn till svenskar som arbetar i utlandet och är bosatta där, dels ungdomar från skolor i Sverige som väljer att läsa ett år i utlandet. Den senare kategorin är numera i majoritet på de flesta av de svenska utlandsskolorna.

En majoritet av politikeran i BUN bestående av C, M, ÖP, MP och FI beslutade att tillåta medtag av skolpengen vid studier på de svenska utlandsskolorna. S röstade emot och ville att det hittills gällande beslutet i BUN från tidigare år om att inte bevilja skolpeng för utlandsstudier skulle fortsätta att gälla.

Detta innebär att vad gäller skolpengen kommer framöver samma princip att gälla för en elev, oavsett om denne söker till t ex Ystad eller Madrid.

I övrigt på BUN:s sammanträde så beslutades kring överflytt av kvarvarande investeringsmedel från budgetåret 2012 till 2013, samt att godkänna förvaltningen förslag till områden för internkontroll under 2013. BUF:s ekonom Åsa Carlsson redogjorde för dessa ärenden.

Det fullständiga protokollet från BUN:s sammanträde läggs ut på Simrishamns kommuns hemsida i nästa vecka då det är justerat och klart.

BUN:s nästa sammanträde är den 3 april.